is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45» • BIJLAGE U, II. — Vrgdom.

naren door den reuk gemakkelijk te herkennen zijn. Methyl-aethylketon, met een kookpunt dicht bij dat van aethylalcohol, is daaruit moeilijk te verwijderen en zal bovendien bij eventuèèle fraude, zelfs bij dit geringe percentage nog gemakkelijk langs scheikundigen weg aangetoond kunnen worden.

Het gedistilleerd bestemd voor de bereiding van mondwaters, wordt per hectoliter zuiveren alcohol dien het bij 15° C. bevat, vermengd met:

1°. 1,5 L. methylaethylketon en

2°. eene aetherische olie.

De soort van olie en de hoeveelheid daarvan zal voor de verschillende fabrikaten bij het verleenen van den vrijdom worden bepaald.

De denatureermiddelen zullen door den Ontvanger worden verstrekt op kosten van den vrijdomgenietende (verg. echter de resolutie van 4 Dec. 1913, no. 37, V. v. V. no. 324) (5).

Fabrikanten van reukwaters mogen veraccijnsd gedistilleerd onvermengd in hunne fabriek inslaan, ter bereiding van fyne reukwaren.

3. Deze resolutie is opgenomen in de aanteekeningen op bijl. U, I»

4. De inslag moet plaats hebben in hoeveelheden van ten minste 25 L. ad 50 pet. Res. 23 Febr. 1921, no. 103.

5. Zie deze resolutie in aant. 2, noot e, op art. 16 van bijl. U, I. Mede wordt verwezen naar aant. 3, noot e, op evengemeld artikel.

II. Het overeenkomstig art. 30 van het Kon. besluit van 30 Nov. 1908 S. no. 346, V. no. 612, afgeteekend document wordt uiterlijk op den tweeden werkdag volgende op dien waarop de inslag en denatureering van het gedistilleerd heeft plaats gehad, ingeleverd bij den Ontvanger, onder wiens kantoor het gedistilleerd is ingeslagen. Daarbij wordt tevens de helft van den accijns en voor zoover noodig de accijns van de by den inslag van het gedistilleerd bevonden ondermaat en de prijs van de gebezigde mengmiddelen betaald. Eerst daarna wordt het document gezuiverd (6).

De Ontvanger verantwoordt de sommen, ontvangen wegens den halven accijns van gedistilleerd, in een afzonderlijk daarvoor aan te leggen register Ace. no. 7.

Vóór den 1 April van ieder jaar geven de Directeurs aan de afdeeling Accijnzen van het Departement van Financiën kennis van de hoeveelheid gedistilleerd ad 50 pet. waarvoor vrijdom van den halven accijns krachtens deze beschikking is genoten, en van het daarvoor aan accijns verantwoorde bedrag.

6. Het eerste hd van onderdeel II is opgenomen zooals het -luidt krachtens de res. V. v. V. no. 1773.

III. Het is den fabrikanten die vrijdom genieten van den halven accijns van gedistilleerd, krachtens art. ifi, laatste lid, van het bovenbedoeld besluit verboden reuk- en toiletwaters uit te slaan, anders dan in de verpakking waarin zij in het klein aan particulieren worden afgeleverd (7). Bij overtreding doet de Inspecteur der accijnzen een voorstel tot intrekking van den vrijdom.