is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

498

Dit register dient voor de afgifte van quitantiën yoor alle accijnzen (met uitzondering van dien op het geslacht) in gevallen waarin vervoer of uitslag op de quitantie moet geschieden.

Er worden afzonderlijke registers aangelegd voor ieder accijnsmiddel.

De duplicaat-quitantiën zijn bestemd om onder den afleveraar te verblijven te zijner verantwoording.

Goederen, waarvoor de accijns is berekend.

„, . Voor het Betaalde

Werke- gedistilleerd.

üjke

hoeveel- 4 Hoeveelheid acc"Mm herleid neld 8; tot 50 pet. W

Bij inlevering van een aangifte, waarin de hoeveelheid en voor het gedistilleerd ook de sterkte in letterschrift is vermeld, behoeft op den stok enkel te worden vermeld de tijd voor het vervoer toegestaan. Het bedrag van den accijns wordt vóór de afgifte van de quitantie in de kolom naast den stok ingevuld. De aangiften worden in dit geval steeds aan den stok gehecht.

Accijnsbedrag, hoeveelheid en sterkte mogen op den stok in cijfers worden vermeld.

(a) Dit door te halen, wanneer op de quitantie de afteekening bij den uitslag niet wordt voorgeschreven.

(b) Hetgeen hier volgt door te halen, inditn het vervoer niet per spoor geschiedt.

(c) Draagt het station van den spoorweg, waar de goederen moeten gebracht worden ter verzending, een anderen naam dan do gemeente waarin de uitslag plaats heeft, dan moet achter ..spoorweg" vermeld worden het woord ,,te" met den naam van het station.

(dl) Alhier, waar dit vereischt is, in te vullen: bij den uitslag, op de kantoren of posten te .... of anders deze woorden door te halen.

(e) Dit door den ontvanger door te halen wanneer het vervoer niet langs een spoorweg geschiedt.