is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X. — Art. 77. Frankryk voorkwam, werd ook opgenomen m de op 12 Dec. ^ met Oostenrijk-Hongarije gesloten overeenkomst, luidende art. 1 dier over-

6611 Aanlnvoerrecht onderworpen artikelen, welke als monster dienen en" in Nederland, of zijn Koloniën ingevoerd worden/oor handelsreizigers van huizen gevestigd in Oostennjk-Hongarije of mOwtora*Honsariie door handelsreizigers van huizen gevestigd in Nederland ot ziin Kdoniën, zullen over en weder onder tijdelijken vrijdom worden toegelaten, mèt inachtneming der douaneformaliteiten, noodzakelijk om er den wederuitvoer of de entreposeering van te verzekeren. Zie het Kon besluit V. 1889, no. 107 (g). ,

VooïtsTbij art. 7 van het op\ Juli 1912, met Japan geslote,>verdrag van handel en scheepvaart (zie het Kon. besluit V. v. V. no. 313), het vnlsende overeengekomen: . TI

De kooplieden en de industrieelen, onderdanen van een der Hooge Contracteerende Partijen, evenals de kooplieden en de industr eelen toSÏÏTHiui handel drijven of hun nijverheid uitoefenen in het gebild of de bezittingen van die Parti, zullen in het gebied en de befrtt ngen van de anclere, hetzij in persoon, hetzij door middel van hanSreirigers, inkoopen mogen doen of beste Hingen mogen opnemen S of zonder monsters, en die kooplieden, die industrieelen en hun handelsreizigers, zullen bij het doen dier aankoopen en het opnemen vaÏÏirbestellingen, in zake belastingen en faciliteiten de behandeling der meest begunstigde natie genieten.

De Contracteerende Partijen zullen elkander wederkeerig kennis geven van de overheden, die belast zijn met de uitgifte der leptanataekalrten, waarvan de hierbovengenoemde kooplieden, industrieelen en handelsreizigers voorzien zullen moeten zijn.

De Slen ingevoerd als monsters voor de doeleinden omschreven in het eerste hd, zullen in elk der beide landen, tijdelijk vrij van rechten ^^ESelS», in overeenstemming met de

formaliteiten, vastgesteld om hun wederuitvoer of de betaling der ™ïechten voorgeschreven in geval van niet- wederuitvoer binnen den doo^ dtwet aangegeven termijn te verzekeren Evenwel zal gezegd verrecht zich niet uitstrekken tot de artikelen, die wegens hun hoeveelhekl of waarde, niet als monsters kunnen worden beschouwd of S door hun aard bij hun wederuitvoer niet zouden kunnen worden

herHetd'recht om te beslissen of een monster vrij van rechten kan worden toegelaten komt in alle gevallen uitsluitend toe aan de bevoegde overheden der plaats, waar de invoer heeft plaats gehad.

Bij res V. 1868, no. 7 is het volgende te kennen gegeven: le dat bii invoer van stalen of monsters op generale verklaring ter zee 'langs de rivieren of langs de spoorwegen voor die stalen of monsters transito-paspoorten kunnen worden afgegeven op het kantoor de? invlechten ter losplaats, en dat, wanneer dergelijke stalen of Monsters bij den invoe/op entrepot moch^XJ^STS^e noodise transito-paspoorten kunnen worden uitgereikt ter plaatse Ta, let entrepot gevestigd is; in beide (P^^^^ ter plaatse van afgifte van het document van hetgeen verder bij de res. V 1865, no. 85, is voorgeschreven ;

2e dat de stalen of monsters van den bedoelden aard ten einde onder tMeWken vrijdom te worden toegelaten, niet noodzakelijk door den beSokken reiziger in persoon behoeven te worden ingevoerd, mits

160