is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXI. — Artt. 241—242. 563

van 18 Sept. 1852, S. no. 178, V. 1901, no. 159 (a), naar een kantoor van waarborg worden opgezonden, komt aan dit kantoor geen visitatie door ambtenaren der invoerrechten meer te pas, zoodat deze ook niet gerechtigd zijn, dergelijke goederen op grond van de Alg. wet aan te halen. Res. V. 1860, no. 144.

(a) Zie bijl. F.

Art. 242. Indien de bekeurde zulks begeert, zullen de aangehaalde goederen,benevens de vaar- en voertuigen en gespannen,tegen voldoenden borgtocht (1), voor de tusschen den Ontvanger en belanghebbenden overeengekomene waarde derzelve (2), of van het beloop der verbeurde boete (2), worden ontslagen (3—15).

Wanneer echter de aanhaling geschied is op grond van eenig verbod van invoer, zal er geen ontslag van de ten invoer verbodene goederen mogen plaats hebben (16).

Het ontslag zal ook kunnen worden geweigerd, wanneer de bekeuring is geschied ter zake van verkeerde aangifte in de soort der goederen, en men, door middel van monsters of stalen, de zaak tot de beslissing niet behoorlijk in haar geheel kan houden, alsmede wanneer de goederen zijn aangehaald op onbekende personen, waardoor in het algemeen worden verstaan dezulke, die zich buiten het geval stellen van in de processer*verbaal van bekeuring aangeduid te worden (17—18).

Geen ontslag tegen borgtocht verleend zijnde, zullen de goederen onder beheer van de Administratie verblijven, totdat, achtervolgens de wet, over dezelve voorloopig of definitief zal kunnen beschikt worden (19—20).

Bij ontslag onder borgtocht van naar de waarde belaste goederen, zal de overeengekomene waarde tevens dienen tot berekening der boete, die door schipper, voerman of anderen mocht zijn beloopen, en anderszins volgens de gedane aangifte, of zoo geene aangifte geschied is, alsdan naar de opbrengst van den verkoop, of, desnoods, naar de taxatie van de waarde door twee of, zoo noodig, drie beëedigde makelaars of andere deskundige onzijdige personen, te benoemen door het hoofd van het gemeentebestuur ter plaatse alwaar de goederen zich bevinden.

Si le saisie le réclame, il sera donné main-levée des marchandises, navires, voüures et attelages, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la portie intéressé ou du montant de ramende encourue.

Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition d rentree, ü ne pourra être accordé main-levée pour des marchandises dont Vimportation est prohibée.

La main-levée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronnée relativement d l'espèce des marchandises, et quon ne pourrait pas, au moyen oVéchantillons, maintenir Vaffaire en entier jusqu'd décision de la contestation, comme aussi lorsque les marchandises sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général, celles qui se mettent dans le cas de ne pouvoir être désisnées dans le procés-verbal de saisie.

Lorsqu'il n'aura pas été donné main-levée sous caution, les marchandises resteront sous la surveillance et direction de l'administation jusqu'd ce auon puisse en disposer,soit provisoirement, soit définitivement, suivant la loi.

563