is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXI. — Art. 243.

575

heeft ontvangen. Deze laatste verantwoordt het overgemaakte bedrag in het register Comptb. no. 20.

Kan bij verkoop geen prijs worden bedongen minstens gelijk aan het bedrag der belasting, dan behooren de betreffende spellen kaarten te worden vernietigd met uitzondering van de hartenaaskaart. Van de vernietiging stelt de Ontvanger een verklaring op bovenbedoeld relaas en zendt dit onder bijvoeging van de hartenaaskaarten, ter directie in. Van de vernietiging doet hij tevens mededeehng aan zijn ambtgenoot van wien hij de kaarten heeft ontvangen. Res. 26 Januari 1925, no. 120.

23. Zie, nopens de voldoening van den tabaksaaccijns bij verkoop ven verbeurdverklaarde ongebanderolleerde tabaksfabrikaten, de res. V. v. V. nos. 1881 en 2148, de res. van 15 Dec. 1922, no. 19, van 4 Juni 1923, no. 16, van 23 Juni 1924, no. 46 en van 24 Nov. 1924, no. 41, welke resolutiën zijn opgenomen in een aant. op het Opschrift boven Hoofdstuk VIII der Tabakswet.

24. Verbeurdverklaarde of bij transactie aan het Rijk afgestane vuurwapenen en munitie kunnen op de gebruikelijke wijze worden verkocht, een en ander met uitzondering van wapenen en munitie, die wellicht voor militair gebruik geschikt zouden zijn en aan de Artillerieinrichtingen aan de Hembrug opgezonden dienen te worden.

De Ontvangers zullen echter bij den verkoop van vuurwapenen de voorschriften van art. 6 der Vuurwapenwet (a) moeten in acht nemen en belanghebbenden, zoowel bij den verkoop van vuurwapenen als van munitie, op het bepaalde bij art. 3 dier wet moeten wijzen. Zij zullen voorts een register dienen te houden, als bedoeld in art. 4 derzelfde wet.

Is verkoop onder deze omstandigheden niet mogelijk, dan kan de Directeur machtiging tot vernietiging verleenen.

De Ontvangers dienen het hoofd der plaatselijke pohtie tijdig van eiken voorgenomen verkoop of vernietiging van vuurwapenen of munitie in kennis te stellen, opdat deze desgewenscht hierop controle kan uitoefenen. Res. 28 Juni 1920, no. 186.

Verg. aant. 7, noot ƒ, op art. 229.

(a) Zie V. v. V. no. 1126.

26. De toepassing van de algemeene regeling, voor het verkoopen van aangehaalde goederen, gegeven in de artt. 242 en 243 der Alg. wet, zal achterwege moeten blijven, wanneer men, door het volgen van die gedragslijn, in strijd zou komen met voor bijzondere gevallen bij andere wetten gegeven voorschriften. Res. 11 Febr. 1919, no. 143.

De verdere voorschriften dezer resolutie, welke verband houden met de toepassing van de Distributiewet 1916, V. v. V. no. 709, zijn hier achterwege gelaten.

26. De Ontvangers zijn aangeschreven om bij hen opgebrachte, wegens onregelmatigen invoer aangehouden, aspirine-tabletten, welke moeten worden verkocht, tot dat doel op te zenden aan den Ontvanger der invoerrechten, enz. te Amsterdam, die daarmede zal handelen als omschreven in de res. van 14 Nov. 1921, no. 69.

27. Er bestaat geen bezwaar tegen dat aan ambtenaren of bedienden van de Administratie der belastingen aangehaalde tabaksfabrikaten worden verkocht, mits de verkoop geschiedt aan den meestbiedende op een openbare verkooping, waarbij ook andere bieders tegenwoordig