is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIV. — Art. 291. 645

beroep wijnhandelaar, wonende te ymk

n0- • ■ ■ , volgens welke rekening op den .. ' 19 '

vervallen zijn drie termijnen van krediet wegens wijnaccijnsi bedragende:

de eerste termijn f ,

de tweede termijn

en de derde termijn "

alzoo te zamen ƒ |-

Z6gge gulden, cent.

Aangezien voornoemde nalatig is gebleven deze som

rit' h f? ^Tf nvermeIden vervaldag te betalen en Éij voorts tot heden niet heeft voldaan aan de waarschuwing tot betaling, daartoe op deï • ; iy aan hem beteekend :

s££Ade38?-2881 290 en 291 der ^ wet ™ 26 Aug- «*».

Verleent tegen gemelden het tegenwoordig dwangbevel

hetwelk aan hem zal worden beteekend met bevel tot betaling (b)3 ÏZcJ811 de bjerboven omschreven reeds verschenen term^en ™n oearage van gulden, cent

schijneïï?: ^ D°g termiinen van krediet' (c), ver!

den 19 , tot een bedrag van ... / |

<Jen 19 , tot een bedrag van ..

den 19 . tot een bedrag van "

alzoo te zamen ƒ |

2egge ••••• gulden, cent>

onverminderd de kosten voortspruitende uit de beteekening en ten uitvoerlegging van het dwangbevel, zullende die tenuitvSfging ge scheden op den voet en de wijze bij het Wetboek van Burgerlihke

Seke altrien^g *" tT** V<m de 6XeCUtie van vonniss^ en SE tieke akten voorgeschreven.

Gedaan te j den

De Ontvanger voornoemd,,

Executoir verklaard door mij Rechter van het kanton

Te j den 19

Gesteld in handen van den kommies der . klasse die dit dwangbevel overeenkomstig de wet zal ten uitvoer "leggen."''

Te i den 19

De Ontvanger, De akte van beteekening kan luiden als volgt: Akte van beteekening. J^ÊiT negentienhonderd den , heb ik onderwonende te "^ ï°mmie8 der • • • • kla88e te

van den Ontvangt ém^^^MTT^^^

645