is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 1—2

16

1. De goederen, welke niet vallen onder eenige omschrijving in het tot de wet behoorende tarief, zijn dus vrij van recht. Voor zoover een artikel niet met name genoemd is, zal, vooraleer tot de onbelastbaarheid geconcludeerd wordt, nagegaan moeten worden of het ook behoort tot de goederen, omschreven in een of meer der tariefposten. Bij tal van tariefposten toch komt de vermelding voor, dat behalve de in die posten met name genoemde goederen, ook invoerrecht verschuldigd is voor andere „dergelijke" als de genoemde; o.a. in post 4, 5, 8, 10, 15 en vele andere. Zie voorts post 45, blijkens welke, alle voorwerpen, geheel of hoofdzakelijk uit glas vervaardigd of met glas samengesteld, belast zijn en post 114, waaronder alle artikelen vallen, die blijkens aard, vorm, verpakking of afwerking blijkbaar zullen worden aangewend tot vermaak, ontspanning of afleiding van kinderen.

2. Bij de samenstelling van het wetsontwerp is uitgegaan van het beginsel, dat, met uitzondering van de artikelen, welke verband houden met de voortbrenging, voor een invoerrecht in aanmerking komen de goederen, welke worden ingevoerd in den toestand of staat, waarin zij zonder eenige nadere behandeling via de toonbank aan den verbruiker worden afgeleverd (a). Daarbij is aangenomen, dat als zoodanig ook zijn aan te merken de artikelen, welke worden ingevoerd in verpakten of getabletteerden staat. Deswege wordt in het ontwerp voor verschillende (overigens niet aan invoerrecht onderworpen) artikelen, voor het verpakte en getabletteerde artikel een invoerrecht voorgesteld van 8 pct. der waarde. Is nu eenig product reeds op zich zelf aan belasting onderworpen doordat het, als alcohol en suiker, is onderworpen aan een accijns, of, als bier, aan een invoerrecht, dat door het bestaan van een binnenlandschen accijns noodzakelijk wordt gemaakt, dan is het, in verband met bovenvermeld beginsel, niet meer dan billijk, dat wanneer dat product wordt ingevoerd in een vorm of in een verpakking, waarin het via de toonbank aan den verbruiker wordt afgeleverd, het uit dien hoofde verschuldigd recht bovendien wordt geheven.' Mem. v. T.

(o.) Zie bh. tl. i-v.S'ji

3. De bij het derde lid bedoelde alphabetische lijst is toegevoegd ten einde raadpleging van het tarief te vergemakkelijken. Mem. v. T.

De aanvulling van die lijst bij Kon. besluit werd alleen noodig geacht, nmdat anders niet verzekerd was, dat de wijzigingen in het Staatsblad worden opgenomen en dit is toch vereischt ten aanzien van hen, die zich bij raadpleging van het tarief tot deze offic eele uitgaaf bepalen. Mem. v. A.

Art. 2. De bij een post aangegeven belasting en de daarbij verleende* vrijstellingen zijn ook van toepassing, wanneer aan de goederen bij den invoer deelen of rmderdeelen ontbreken, of wanneer zij worden ingevoerd in niet afgewerkten staat; een en ander met inachtneming Van hetgeen is bepaald bij artikel 30, «ub 10 en sub 12, letter a.

Het bepaalde in het eerste lid lijdt uitzondering, wanneer de goederen, in den staat waarin zij worden ingevoerd, beantwoorden aan de omscbniving van een anderen post dan waartoe zij in volledigen en afgewerkten staat behooren, of wanneer bij den betreffenden post uitdrukkelijk anders is bepaald, zoomede wanneer de ontbrekende deelen