is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

Artt. 24—25

invoer behooren tot eenzelfden post), 1200 gram of minder bedraagt. Wanneer voor de afzonderlijk te belasten artikelen een invoerrecht naar de waarde verschuldigd is, zal de waarde, welke moet worden aangegeven voor de berekening van de belasting eventueel verschuldigd van het geheel, met de waarde der afzonderlijk te belasten artikelen kunnen worden verminderd.

Artikelen, waarvan op grond van het voorgaande afzonderlijk belasting verschuldigd is, en artikelen, welke aan goederen zijn toegevoegd of daarvan deel uitmaken, waarop het eerste lid en art. 2, derde lid, niet van toepassing zijn, zullen als afzonderlijk ingevoerde artikelen worden aangemerkt en als zoodanig afzonderlijk moeten worden aangegeven (2).

F Het komt bij den invoer van onbelaste voorwerpen dikwijls voor, dat zich daarbij enkele aan belasting onderworpen artikelen bevinden, welke bij het gebruiken dier voorwerpen worden aangewend. Zoo komt het bijv. voor, dat zich bij onbelaste werktuigen en toestellen een emmer, een manometer, een dommekracht of een borstel bevindt; onbelaste olietransformatoren zijn bij den invoer gevuld met aan belasting onderworpen olie ; enz.

Het verdient aanbeveling een regeling in het leven te roepen, welke in voorkomende gevallen als leiddraad kan dienen. Mem. v. T.

2. Niet afzonderlijk aangeven wordt gestraft volgens art. 37.

Art. 25. Met inachtneming van het bepaalde in het derde lid hierna, is van aan belasting onderworpen verpakkingsartikelen van gewone samenstelling, wanneer zij op het oogenblik van invoer als verpakkingsmiddel dienst doen, geen afzonderlijke belasting verschuldigd, tenzij in verband met de soort, de geringe handelswaarde of de geringe hoeveelheid der daarin geborgen goederen, aannemelijk is te achten^ dat zij slechts met goederen zijn gevuld of voor den invoer van goederen wörden gebezigd, om het op die verpakkingsartikelen gestelde recht te ontgaan (1).

Onder verpakkingsartikelen van gewone samenstelling zijn ten deze te verstaan verpakkingsartikelen, welke gewoonlijk voor het verzenden, afleveren of verkoopen van de daarin geborgen goederen worden aangewend.

Van aan belasting onderworpen verpakkingsartikelen van andere dan gewone samenstelling, zoomede van aan belasting onderworpen verpakkingsartikelen van gewone samenstelling, welke geheel of gedeeltelijk bestaan uit edele metalen, of welke blijkens hunne overeenkomst met artikelen voor huishoudelijk, keuken-, persoonlijk of dergelijk gebruik, kennelijk als verpakkingsmiddel zijn gebezigd om den kooper tot het koopen van de daarin geborgen goederen te bewegen, ten einde zich op die wijze tevens een blijvend gebruiks-, bergings-, bewarings- of verpakkingsvoorwerp te verschaffen, is afzonderlijk belasting verschuldigd.

Verpakkingsartikelen, waarvan op grond van het hierboven bepaalde, afzonderlijk belasting verschuldigd is, zullen als afzonderlijk ingevoerde artikelen worden aangemerkt en als zoodanig afzonderlijk moeten worden aangegeven ^2Lja welk geval de waarde dezer artikelen niet in de waarde der daarin geborgen artikelen zal behoeven te worden begrepen en zal daarop post no. 95 van het tarief niet mogen worden toegepast.