is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

Post 13

BIJZONDERE BEPALINGEN.

; 1. Artikelen geheel of hoofdzakelijk vervaardigd yan hard- of weekgummi, of van hetgeen in verband met het bepaalde sub 1 van de bijzondere bepalingen op post no. 28 met weekgumrm is gelijk.te steUen, of wel geheel of hoofdzakeli k vervaardigd van papier, karton of glas, en artikelen o-eheel of hoofdzakelijk vervaardigd van weefsels, vlechtwerken^f andere stoffen, welke behooren tot post no. 85, zoomede gietvormen, behooren niet tot den post (4). Vijzels, voorzien van^cnp^e s of doorzien van figuren, voorstellingen of afbeeldmgen, te belasten volgens post no. 133.

2. Met inachtneming van het bepaalde bij art 4 dezer wet en het bepaalde sub 1 hiervoor, en voor zoover zij niet behooren tot een der posten nos. 38, 40, 75, 77, 82, 89 of 135, als bergings- en verpakkingsmiddelen voor de toepassing van den post aan te merken (5):

a bussen, blikken, kuipen, tonnen, tobben, fusten vaten, kisten, flesschen, kruiken, trommels, teilen, emmers, putsen ketels, pannen^ potten en bakken; vijzels en mortieren ; platen en bladen, m het rond of aan alle zijden voorzien van of omgeven door een al dan met vast aangebrachten wand of rand; schotels, schalen, kommen, koppen Hen bekkens, reservoirs en tanks; zoowel wanneer deze artikelen worden gebezigd als die genoemd sub b hierna, als omdaarm goederen Te behandelen, te bereiden of te bewerken, ook al mochten zij zyn voorzien vaV eenig mechaniek, of zijn bestemd tot het completeeren van werktuigen en toestellen ; ,,

b boorden-, manchetten-, dassen- en handschoendoozen ; speldenen ' postzegeldoosjes ; portrettendoozen ; sigarendoozen ; sigaretten-, ^ en sulkerwerkaoo^es ; etuis, doozen en kokers voor hetbewaren of bergen van borstels, flesschen, lepels, vorken of toi etbenoodigdheden ; afzonderlijk ingevoerde kist-, kast-, koffer- en tafelladen>; afzonderlijk ingevoerde naaimachine- en schrijfmachinekappen;^f00?,1*0^: Echendragers; toonkastjes; grafkransbakken;tube.;; ge^bakjea, inzetten voor geldtrommels ; spaarpotten ; offerblokken ; coUectebussen , .ïSSS^en- ™* uitzonde'ring van haspels, garenklosjes, standaard^ rekken, lijsten en andere artikelen zonder inhoudsruimte — andere dergelijkeUartikelen, waarin goederen in afwachting van gebruik: tijdehjk worden bewaard of opgeborgen, waarin goederen brrve^oop zijn of worden verpakt of bij aflevering worden verzonden of rondgebracht waarin goederen in afwachting van wegvoering worden yerzameldlol omgevangen, ol waarin zij worden overgebracht om daarin of daaruit ?ePwor2 gébruikt, of welke met eenigerlei dergelijk doel tot het opnemen van goederen worden aangewend.

3. Voor de toepassing van den post zullen artikelen voorzien van deksel of ander afsluitmiddel, data&et door middel van scharnier, kleefstrook of op andere wijze ^«fc aan de voor berging mgernjte. üMf ^SverbondeE. wanneer alleen het deksel of andere afsluitnuddeV*^; ïon van oorloog, haak, knop, handvat of handgreep, en mandkruiken

72