is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Post 85

120

zooveel de andersvormige artikelen betreft) meer dan twee zijden of andere dan de aan elkander tegenoverliggende zijden geheel of gedeeltelijk ziin afgehecht of voorzien van zelfkant, als. verder bewerkte artikelen worden aangemerkt.

8. Voor de toepassing van onderdeel I van den post en van sub 12 dezer Bijzondere bepaling, bij1 het bepalen van het aantal draden, wanneer kettimg of inslag of beide bestaan uit twee of meer naast of op elkander liggende draden, eiken draad afzonderlijk te tellen.

9. Voor de toepassing van de letts. c en d van sub III, no. 4 en van sub IV, no. 12 van de Bijzondere bepalingen:

a. bij het berekenen van Vio van het aantal kettingdraden, onderdeelen te verwaarloozen;

b. geverfde of bedrukte draden in zoom, zelfkant of elders aangebracht, als geverfde of bedrukte draden aan te merken, en, voor zoover zij liggen in de richting der kettingdraden, bij het vaststellen van het aantal geverfde of bedrukte kettingdraden mede te tellen ;

c. wanneer aan stoffen en fabrikaten zelfkant of afhechting ontbreekt en slechts in ééne richting (schering of inslag), geverfde of bedrukte draden voorkomen, de in die richting loopende draden als kettingdraden aan te merken;

d. stoffen en draden, welke zijn geïmpregneerd, geappreteerd, gedrenkt, bekleed, bestreken of bedekt met zoodanige al dan niet kunstmatig gekleurde zelfstandigheden, dat zij naar uiterlijk aanzien met bedrukte of geverfde stoffen en draden overeenkomen (bestrijken met graphiet en vet, zoomede bleeken, ook witbleeken, buiten aanmerking gelaten), met bedrukte of geverfde stoffen en draden gelijk te stellen;

e. stoffen en fabrikaten, bedrukt met een enkel firmastempel, verzendmerk, fabrieksmerk, inhoudsopgave of plaatsnaam, met als geverfd of bedrukt of als voorzien van figuren of patronen aan te merken.

10. Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel van bestuur met betrekking tot de goederen, bedoeld bij onderdeel III van den post en bij Bijzondere bepaling III, sub 10, zoo noodig nader beperkende voorschriften te geven, ten einde misbruik te voorkomen.

11. Als schilderdoek voor de toepassing van sub III, no. 13 van de Bijzondere bepalingen aan te merken alle al dan niet geprepareerde weefsels en stoffen, uitslttitend vervaardigd uit zelfstandigheden, welke zich bij verbranding gedragen als een product van plantaardigen aard.

12. Onderdeel I van den post zal alleen worden toegepast op weefsels en stoffen:

a. waarvan ketting en inslag duidelijk waarneembaar zijn, en met, als bij fluweel-, velours-, pluche-, vilt-, velvet-, tryp- en astrakanachtige stoffen «n als bij-^wnoltonneerde, gehekelde, geteerde of met andere zelfstandigheden bedekte of bekleede stoffen, aan een of beide zijden geheel of gedeeltelijk aan het oog zijn -onttrokken ;