is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157 Post 124—126

b. niet verglaasde, niet versierde of geornamenteerde steenen en platen.

2. Als steenen en platen zullen voor de toepassing van het bepaalde sub 1 lett. b, worden aangemerkt alle voor constructieve doeleinden of voor bedekking gebezigde materialen, welke een dikte hebben van 4 /„ c.M. of meer en tevens een grond- of bovenvlak van 325 cM» of minder of van 4000 c.M2. of meer.

125. Telephoontoestellen van allerlei aard, telegraphonen en veldtelephonen daaronder begrepen; telewriters of vèrschrijvers (toestellen, welke bij het met ontvangen van gehoor, eenigerlei mededeeling aan het opgeroepen adres noteereu); telephoonschakelborden en dergelijke telephoonschakeltoestellen; zoomede telephonen, microohonen en microtelephonen v.a.s g pcy

126. Thee, Paraguay-thee of maté" en andere, al dan niet gearomatiseerde, gedroogde bladeren of andere plantendeelen, welke worden gebezigd om het genotmiddel thee te vervangen, daaronder be^ePen 100 K.G. f 75,-

BIJZONDERE BEPALINGEN.

5 Thé de ,phambard. Harzer Gebirgsthee, Tonic tea, en dergelijke producten, welke met of niet tevens als surrogaat van het genotmiddel thee zijn te beschouwen, maar alleen als producten waaraan geneeskracht wordt toegeschreven, te belasten volgens post no. 43.

2. Bij opslag U entrepot en bij doorvoer van thee op documenten verkregen na aangifte op den voet van art. 120 der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38), kan de aangever volstaan met opgaaf van het bruto gewicht. In geval van voormelde bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, zal voor het bepalen van het bedrag der te stellen zekerheid zoomede voor de berekening van het bedrag der eventueel in te vorderen invoerrechten en boeten, als netto gewicht worden aangemerkt het bruto gewicht verminderd met eene tarra van 15 pct.

3. Bij aangifte ten invoer van partijen thee, waarvan de emballage na den invoer met is verwisseld, en van welke hier te lande, vóór de aangifte, door den handel onder ambtelijk toezicht op door OnzeA Minister van 1-inancien voorgeschreven wijze de tarra is vastgesteld, zal in afwijking van het bepaalde bij art. 26 dezer wet, als netto gewicht worden aangenomen het bruto gewicht verminderd met het bij die tarreering voor de emballage vastgesteld gewicht. g

4. Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel van bestuur onder de noodige voorzieningen, vrijdom van invoerrecht te verleenen voor thee, welke wordt gebezigd voor de vervaardiging van producten welke bij invoer met of aan een lager invoerrecht zijn Ldemorpen dan' voor thee verschuldigd is (1). ^ **

157 -