is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

171 Post 187—139

worden bekend gemaakt. Als grondslag voor de waardebepaling in de prijscourant geldt de gemiddelde marktwaarde van het versche inlandsche vleesch gedurende de acht dagen aan den dag van hare vaststelling voorafgaande. 6 De CommissM van deskundigen bestaat uit drie leden, waarvan een tevens voorzitter, wordt benoemd door Onzen Minister voornoemd' een door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam en een door die voor Rotterdam. Voor ieder lid wordt op dezelfde wijze een plaatsvervanger aangewezen.

Hetgeen ter uitvoering van deze bepalingen noodig is, wordt door Unzen voornoemden Minister vastgesteld.

• L Le7en,^ wUd en ^vogelte zal vrij van rechten kunnen worden ingevoerd. Mem. v. T.

2. Het met den naam van margarine aangeduide gesmoltenrundvet behoort evenmui als de onder dien naam verhandelde kunstboter tot den onderwerpelrjken post, doch tot post no. 96. Mem. p. A

Volgens den bij Nota van wijzigingen aangevulden post no. 96 is tokten m verPakking en m eiken vorm vrij van rechten toe

3. Eed belasting naar het bruto gewiekt is voor vleesch en spek de meest geëigende maatstaf, omdat daardoor geschillen worden voorkomen omtrent de vraag of zout en pekel op de artikelen aanwezig onder het gewicht behooren begrepen te worden. Mem. o. A.

i. ChiUedmeat zal als gekoeld vleesch belast zijn volgens onderdeel V lett. ts, no. 1. Mem. p. A. '

. 5. Dood wild en gevogelte zal worden belast naar het gewicht. Het is gewenscht-dat zich in de expeditie van dit artikel geen vertraging zal voordoen tengevolge van een geschil over de waarde. Mem. p7$[.

6. Hethiel-bedoelde artftSeüs een afvalproduct derZtaid-Amerikaansche vleeschextractfabrieken en wordt voor geringen prijs verhandeld. Toelichting bij Nota pan wijzigingen.

138. Vogekooien,voUèresenplnimveehokken,v.a.s.,zoogenaamdeslagkooien en teansportyogelkooitjes daaronder begrepen, met inbegrip van de daarmede gelijktijdig ingevoerde standaards en ander toebehooren: drmkfontemtjes; snoep- en voederbakjes; broedkastjes; vogelbaden en ander dergelijk vogelkooi- en volièretoebehooren; zoomede vogelmerkringen en legeieren ' 8 pct

nifïfr,9"^™611?,11' ^oenten, granen, Peulvruchten, wortels, boUen, knollen, pitten, zaden, bloemen, bladeren, bloemknoppen, meeldraden, schillen doppen, peulen bast, sehors, merg, vezels, stelen en andere dergelijke lllZïl «L' btoem,;en ™chtdeelen, specerijen en drogerijen daaronder begrepen een en ander voor zoover zo niet behooren tot post no. 18, sub I, letter A of B, zoomede het uit een en ander verkregen zetmeel nïJX 7 zel ^««igheden, welke geheel of gedeeltelijk uit tot den post behoorende artikelen bestaan (1—3).

171