is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

352

BIJLAGE II. — Vrijdommenbesluit. — Art. 47.

§ 2. De stationschefs van de voormelde vliegvelden leveren de verklaringen in duplo in bij den chef van den visitatiedienst, die een der exemplaren achterhoudt en het andere na certificéering teruggeeft om te dienen bij den invoer. Indien de onderdeelen door de lucht op een dier vliegvelden worden aangebracht, is het opmaken van verklaringen in simplo voldoende, die dan in handen van den chef van den visitatiedienst blijven.

§ 3. Bij invoer op andere wijze dan door de lucht moeten de onderdeelen, voor een der genoemde vliegvelden bestemd, op vracht- of volglijst naar Amsterdam of Rotterdam worden doorgezonden, om daar te worden vrijgemaakt. De vrijmaking kan echter ook elders plaats hebben, indien bijv. bij een noodlanding, de goederen niet naar Schiphol of Waalhaven moeten worden doorgezonden.

§ 4. Voor het vrijmaken van wisselstukken wordt een gecertificeerde verklaring als bovenbedoeld ingeleverd bij de visiteerende ambtenaren, die na zich overtuigd te hebben, dat overigens tegen het verleenen van den vrijdom geen bezwaar bestaat, de goederen ter beschikking van den belanghebbende stellen. De ambtenaren kunnen zich daarbij, zoo noodig, uit vrachtbrieven of andere bescheiden doen aantoonen, door of vanwege welke onderneming de invoer heeft plaats gehad.

De desbetreffende posten van vracht- of volglijsten worden door de verklaringen aangezuiverd. Het inleveren van nadere aangiften ten invoer voor deze goederen is niet noodig, zoodat ook het heffen van statistiekrecht achterwege blijft.

§ 5. De wisselstukken van buitenlandsche ondernemingen behoeven na de vrijmaking niet steeds dadelijk verwerkt te worden. Zij kunnen ook op een der vliegvelden in voorraad worden gehouden, zonder daarbij onder ambtelijke sluiting te worden gebracht. Echter zullen de op de vliegvelden dienst doende ambtenaren aan de hand van de onder hen berustende exemplaren detf-VerMaringen een algemeen fiöfezicht houden, dat de met vrijdom ingevoerde stukken ook inderdaad de opgegeven bestemming verkrijgen.

§ 6. Bij uitvoer door of vanwege een Nederlandsche luchtvaartonderneming van onderdeelen, bestemd om in het buitenland te worden aangebracht aan haar toebehoorende in internationaal verkeer gebezigde luchtvaartuigen, en bij uitvoer door of vanwege een buitenlandsche luchtvaartonderneming van gebruikte stukken, afkomstig van hier te lande in internationaal verkeer aanweajjg. haar toebehoorend materieel, kunnen het inleveren van een aangifte ten. uitvoer en daarmede het betalen van statiftiekrecht achterwege blijven, mits ambtelijk gecertificeerde verklaringen van den stationschef van Sflkipkol of Waalhaven worden overgelegd, waarin op overeenkomstige wijze, als in § 1 voor den invoer is aangegeven, de uit te voeren goederen met hun bestemming, resp. hun herkomst zijn omschreven.

§ 7. De verklaringen, bedoeld in § 6, moeten in simplo aan den chef van den visitatiedienst op het vliegveld worden aangeboden, die ze na certifieeering teruggeeft om te dienen bij den uitvoer. Zij worden door de ambtenaren van het laatste kantoor ingetrokken.

Bij uitroer door de lucht kan het opmaken van een verklaring worden nagelaten en kunnen de onderdeelen, met toestemming van den chef Van den visitatiedienst op het vliegterrein zonder meer worden verzonden. »wit4k ioM iJifirn

§ 8. De paragrafen 6 en 7 zijn ook van toepassmgcb»,Uitvoer van materieel, dat door een (Nederlandsche luchtvaartonderneming in het buitenland zal worden gedeponeerd, teneinde daar bij voorkomende