is toegevoegd aan je favorieten.

Het nieuwe zeerecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

is ; wat uitvoerigheid betreft staat het nog achter bij het groote werk van Danjon, „Traité de droit maritime". Verder kunnen nog genoemd worden het werk vanCRESP en Ivaurin, „Cours de droit maritime", en de deelen 5 en 6 van het handboek over handelsrecht van I/ïon Caen en Renault,- „Traité de droit commercial".

Wegens de verbreidheid van den Engelschen invloedsfeer en ook omdat op vele punten in het Nederlandsche zeerecht bewust aansluiting is gezocht bij het Engelsche stellige recht — bladert men de M. v. T. op het ontwerp door, dan zal men dit gemakkelijk kunnen bespeuren — zal het dikwijls van belang zijn Engelsche zeerechtsliteratuur te raadplegen. Een handig en overzichtelijk werk is dat van Scrutton, „The contract of affreightmentasexpressedin charterparties and bills of lading". Uitgebreider is het boek van Carvër, „A treatise on the law relating to the carriage of goods by sea", dat ook veel hooger staat. Gelijk uit de titels reeds blijkt, behandelen deze boeken het zeerecht niet ten volle. Een uitgestrekter veld beslaat het aardige boek van Saunders, „Maritime Law", dat de juridische geschiedenis beschrijft van een denkbeeldig schip, de „Malabar", „from and including the agreement to build her until she becomes a total loss", zooals de schrijver zelf het zegt. Een grooter algemeen werk, maar dat bij de vorige ten achter staat wat betreft de bijwerking, is dat van Abbot, „A treatise of the law relating to merchant ships and seamen".

Betreffende het Duitsche zeerecht kan men zich het best doen voorlichten door het zeer uitvoerige boek van Schaps, „Das Deutsche Seerecht" (waarvan het tweede deel weliswaar nog niet is verschenen zonder dat dit erg storend werkt, daar het slechts de „Nebengesetze" zal behandelen) ; verder door het boek van Seeveking, „Das Deutsche Seerecht", en de handelsrechtelijke werken van Cosack, „Dehrbuch des Handelsrechts" en Ehrenberg, „Handbuch des gesamten Handelsrechts".

In België geldt als het beste boek over het zeerecht dat van Smeesters, „Droit maritime et droit fluvial".

In Italië staat het pas bijgewerkte boek van Pipia, „Trattato di diritto marittimo" aan de spits; in Spanje dat van Nunez de Prado, „Derecho maritimo espanol", terwijl een zeer beknopt handig overzicht van het Spaansche zeerecht is te vinden bij