is toegevoegd aan je favorieten.

Het nieuwe zeerecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

231

inschuld te zijn ; ook cognossementen,1 ceelen e. d. zijn waardepapieren.

I~ „ I rT~| In de artt. 468 en 460 wordt de ver-

! De regeling omtrent de ^ J

zorg voor het behoud ten phchting van den vervoerder, om voor

deele dwingend recht ■■_ , , . , ,

I _—— 1 net goed te zorgen, beschreven en uitgewerkt. Zou de wet er verder het zwijgen toe doen, dan zou men aan moeten nemen, dat men zich hier bevond op het terrein van het aanvullende recht; bet tegendeel toch staat in die artikelen zelf niet uitgedrukt en een dwingend karakter blijkt er zonder meer zeker niet uit 2 ; veeleer, waar men zich hier bevindt op het terrein van het verbintenissenrecht, het tegendeel (art. 1374 B. W.). Dat echter de artt. 468 en 469 nochtans ten deele van dwingenden aard zijn, blijkt uit het zeer belangrijke artikel 470, hetwelk luidt: „Het staat den vervoerder niet vrij te bedingen, dat bij niet of niet dan tot een beperkt bedrag aansprakelijk is voor schade, veroorzaakt door onvoldoende zorg voor onderhoud, uitrusting of bemanning van het vervoermiddel, of voor deszelfs geschiktheid tot het overeengekomen vervoer, dan wel door verkeerde behandeling of onvoldoende bewaking van het goed. Bedingen van die strekking zijn nietig. Niettemin is de vervoerder bevoegd te bedingen, dat hij niet aansprakelijk zal zijn voor meer dan een bepaald bedrag per vervoerd voorwerp, tenzij hem de aard en de waarde van het goed zijn medegedeeld vóór of bij de inontvangstneming. Dit bedrag mag niet lager worden gesteld dan zes honderd gulden. De vervoerder kan bovendien bedingen, dat hij niet tot eenige schadevergoeding gehouden is, indien de aard of de waarde van het goed hem opzettelijk onjuist is medegedeeld". Dit artikel vereischt een nadere toehchting, maar hieraan behoort een stukje geschiedenis vooraf te gaan.

J De geschiedkundige reden I De ontwikkehng van het scheep! daarvoor | vaartbedrijf in de 19e eeuw heeft

bovenal gestaan in het teeken van een technische omwenteling. De techniek ging met groote schreden vooruit. Dit had twee voorname gevolgen. In de eerste plaats werden de schepen grooter en duurder, zoodat het bedrijf steeds meer kapitaal

1 Zie blz. 278. 1 Verg. blz. 17.