is toegevoegd aan je favorieten.

Het nieuwe zeerecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304

algemeen riet te zeggen ; het hangt van den aard van het goed, van de plaatsehjke gesteldheid, van bijzondere afspiaken, enz. af. De wet bepaalt dan ook niet, hoe er moet worden afgeleverd, maar volstaat inet vast te leggen, dat de vaste lijnvervoerder ter plaatse van bestemrning de goederen moet afleveren uit het schip of op den wal (art. 517/ hd 1), om daarna deze twee mogelijkheden nader uit te werken.

Allereerst de aflevering uit het schip. In dit geval moeten de goederen uit de door den vervoerder te stellen loswerktuigen (laadboomen, kranen) worden in ontvangst genomen. De ontvangers,' die zich als zoodanig hebben aangemeld en van hun recht hebben doen bhjken en die dus een bericht van aankomst hebben gekregen, moeten hun goederen in ontvangst nemen uiterlijk op den dag volgende op dien, waarop zij de kennisgeving van aankomst hebben ontvangen, of, indien daarin een latere dag is bepaald, op dien dag. De overige ontvangers moeten tot montvangstnemirxg overgaan uiterlijk op den dag, volgende op dien, waarop de openbare kennisgeving van aankomst is gedaan, of, indien daarin een latere dag is bepaald, op dien dag (art. 5177 hd 1). Indien de ontvanger op den voor hem aangewezen dag niet met de inontvangstneming een aanvang maakt, of, na haar te hebben aangevangen, haar niet geregeld en met een aan het vermogen van het schip tot afleveren geëvemedigden spoed voortzet, is de vervoerder bevoegd de goederen voor rekening en gevaar van den ontvanger in lichters te lossen of in een daarvoor geschikte bewaarplaats op te slaan (art. 517/ hd 2).1

Dit recht bhjft hij houden, al is de ontvanger in geenen deele nalatig ; het is dezen b.v. onmogelijk tot inontvangstneming over te gaan door werkstaking in zijn bedrijf, of zijn bedrijfstdtrusting is minder modern. In den hjndienst grijpt alles zoo ineen, dat de vervoerder geheel en al er op moet kunnen vertrouwen, dat zijn dienst werkt met de snelheid, die hij zelf ontwikkelen kan. Geen ontvanger, ook al is geen nalatigheid zijnerzijds in het spel, moet hem op kunnen houden.

Dan de aflevering op den wal. De

Aflevering oP den wai goederen op den wal zijn geüeel vrijgemaakt uit het gebezigde vervoermiddel, en dus geheel in den

1 Zie hierbij art. 495 ; blz. 263.