is toegevoegd aan je favorieten.

Het nieuwe zeerecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318

vervoerder bevoegd voor rekening en gevaar1 van den ontvanger de goederen in lichters te lossen of in een geschikte bewaarplaats op te slaan (art. 520W Hd 2), doch de vervoerder, die van deze bevoegdheid gebruik maakt, is verpHcht de lossing of den opslag te staken, indien de ontvanger zich alsnog tot inontvangstneming aanmeldt en de noodige maatregelen treft haar met den vereischten spoed te bewerkstelHgen (art. 520»» Hd 3)-

Maakt de vervoerder van zijn opslagbevoegdheid geen gebruik en verHest bij tijd, dan doet hij dit op eigen risico ; een vergoedingsrecht ontstaat er voor hem dan niet, behalve slechts dan, als hij er geen gebruik van kan maken. In dat geval is de ontvanger hem schadevergoeding verschuldigd (art. 520» j° art. 5190) en wel steeds, omdat immers het feit, dat de vervoerder tot opslag zou mogen overgaan, reeds op zich zeH — anders dan in het Hjnverkeer — bewijst, dat de ontvanger nalatig is. 2

Wat de dagen en uren der lossing betreft, staat de ontvanger van goederen uit een wilde boot er juist zoo voor als de goederenontvanger uit een Hjnboot (art. 520» j° art. 519»).8 Ook kan hij, evenzeer als deze, schadevergoeding vragen van den vervoerder, als deze de inontvangstneming ophoudt, terwijl hij in elk geval kan vorderen, dat de vervoerder uitlevert, zoo snel als de inrichting van bet schip het toelaat (art. 520W j° art. 519/).

Indagen, overUgdagenTI De üjnboot lost de lading en gaat oTeriiggeid | door ', aan de regelmaat van den dienst kan daar niets worden opgeofferd. Het strijdt met het eigenaardige wezen van den Hjnbootvervoerder met de regelmaat van zijn dienst te schipperen. Anders de wilde boot ; haar Hgt geen regelmaat in den dienst aan het hart; zij kan er aan denken een langeren lostijd toe te staan dan zij behoeft toe te staan. De wilde bootvervoerder dan staat somtijds voor de lossing een bepaald aantal Hgdagen toe of Hgdagen en overHgdagen. Onder Hgdagen verstaat men het aantal dagen, dat voor de lossing is vastgesteld ; onder overHgdagen de dagen, gedurende welke de vervoerder

1 Verg. blz. 263.

* Verg. blz. 306.

* Verg. blz. 306.