is toegevoegd aan je favorieten.

Het nieuwe zeerecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

331

reizigersbagage gaat, niet slechts de vracht voor het vervoer van de bagage (veelal wordt den reiziger tot een bepaalde hoeveelheid zelfs vrij bagagevervoer toegestaan) maar ook die voor het vervoer van den reiziger zelf (art. 533a).

Bijzondere poUUoneele I De Schepenwet stelt VOOr passagiersbepalingen betreffende het schepen bijzondere vereischten (art. 4 ;

personenvervoer r;«i^, n

1 artt. 47—52 van het K. B. van 22 September 1909, Stb. 315).1

Desgelijks doet de sanitaire conventie met betrekking tot pelgrimschepen.2

r— 1 Op het vervoer van landverhuizers

Landverhuizers .. ... ■

I— wordt van overheidswege toezicht gehouden, terwijl omtrent de overeenkomst tusschen landverhuizer en vervoerder eenige bijzondere bepahngen gelden (wetvan 1 Juni 1861, Stb. 53, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 April 1886, vStb. 64.3

De 8e internationale arbeidsconferentie te Genève (26 Mei— 5 Juni 1926) heeft een ontwerp-verdrag opgesteld ter vereenvoudiging van het toezicht op het landverhuizersverkeer, dat echter hier te lande nog geen rechtskracht bezit. *

§ 14. Personenvervoer. Vasfe lijnen.

1 Meer nog dan ten aanzien van het

1 goederenvervoer is de vaste hjn, de

scheepvaartondememing, die een geregelden dienst onderhoudt tusschen twee of meer plaatsen (art. 533^), * ten aanzien van het personenvervoer van zeer bijzonder belang.

1 i Ook in het personenhjnvervoer spelen

Voorwaarden en tarieven | . ,

I 1 openbaar gemaakte vervoersvoorwaarden en tarieven een groote rol. Zij verphchten den vervoerder

1 Verg. blz. 132—133 en Noordra ven en van der Boom, blz. 106—107.

2 Veig. blz. 159 en Noordraven en van der Boom, blz. 456—460. * Zie Noordraven en van der Boom, blz. 39.

4 Zie O. T. Stemberg, „Beknopt verslag van de achtste internationale arbeidsconferentie" (bijvoegsel bij het „Maandschrift van het centraal bureau voor de statistiek", 2ie jaargang, 7» aflevering), blz. 10—12, 18—20.

5 Verg. hierbij blz. 299.