is toegevoegd aan je favorieten.

Het nieuwe zeerecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

353

rakter en dat van het ervoor verschuldigds overhggeld is gehjk aan dat van overhgdagen en overhggeld bij de lossing van een op vervoer van stukgoederen aangelegde wilde boot.1 Overhggeld is dus niet verschuldigd als contractueele boete wegens overschrijding van den geoorloofden laadtijd, maar, zijn overhgdagen bedongen, dan is de vervrachter verphcht te wachten tot de laatste overhgdag is verstreken (art. 5i8«).

Bepaalt de overeenkomst wel het aantal overhgdagen, maar niet het overhggeld, dan wordt dit in geval van geschil door den rechter naar bilhjkheid vastgesteld (art. 518» hd 1).

Bepaalt omgekeerd de overeenkomst het overhggeld maar niet het getal overhgdagen, dan wordt dat getal geacht te bedragen acht dagen (art. 5181; hd 2).

Indien het aantal hgdagen of overhgdagen in de overeenkomst is vastgelegd, dan tellen bij de berekening daarvan dagen, waarop de vervrachter nalatig of verhinderd is de lading over te nemen, niet mede ; evenmin tellen bij de berekening der hgdagen de dagen mede, die niet werkdagen zijn (art. 51810). 2

Indien er meer bevrachters zijn, is ieder van hen, die van de bedongen overhgdagen gebruik maakt, jegens den vervrachter gehouden tot betahng van het overhggeld, behoudens zijn verhaal op dengene, die hem mocht hebben verhinderd zijn goederen voor den aanvang der overligdagen ter inlading aan te brengen (art. 518»/).

De tegenhanger van het overhggeld is het snelheidsgeld („despatch money"). Al moet de bevrachter voor de vracht de hgdagen gratis bhjven hggen, het is hem niet onverschilhg, indien zij niet worden verbrrhkt. Veelal wordt daarom bedongen, dat de bevrachter een zekere belooning per dag toekomt, indien hij minder hgdagen verbruikt dan hem zijn toegestaan.

Indien de bevrachter niet in staat is de overeengekomen lading te verschaffen, kan hij, bij schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij of diens vertegenwoordiger, de overeenkomst verbreken, mits de bdading nog niet is aangevangen. Hij is dan verphcht den vervrachter de door de verbreking veroorzaakte schade te vergoeden (art. 5185).

Indien bij het verstrijken van den laadtijd nog geen begin is

1 Zie hiervoor blz. 318.

8 Zie artt. 5176 en 354; verg. blz. 320.

Publiek- en Privaatrecht n°. 5. 23