is toegevoegd aan je favorieten.

Het nieuwe zeerecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438

bijdrage in averij-grosse zouden hebben geleden. Als averijgrosse te beschouwen onkosten behoeven daarentegen niet bij de bepaling der dragende waarden in aanmerking te worden genomen. Averij-particulier wordt bij de berekening der dragende waarden afgetrokken.

Dit alles staat met eenigszins andere woorden ook te lezen in de artt. 727 en 728. Hiernaast komen nog eenige bijzondere bepalingen voor. Gemunt geld draagt in de averij-grosse naar den koers der plaats, waar de reis eindigt (art. 727 lid 2). De mondbehoeften, de kleederen van het scheepsvolk en de dagelijksche kleederen van de passagiers, gelijk mede de voor de verdediging van het schip vereischte ammunitie, dragen niet in de averij-grosse1; aldus bepaalt art. 731. Mondbehoeften en de kleederen van kapitein en bemanning zijn geen lading en behooren niet tot het schip of het daaronder begrepen scheepstoebehooren (art. 309) en het spreekt dus vanzelf, dat zij niet in de averijgrosse dragen. Evenmin dragen de brandstoffen bij stoom- en motorschepen mede, daar ook zij niet behooren tot het scheepstoebehooren ; behalve als zij in averij-grosse worden vergoed. Bij de waarde van het schip moet het scheepstoebehooren wel mee in rekening worden gebracht ingevolge art. 309 lid 3. Reizigersbagage wordt in art. 533 lid 1 vereenzelvigd met lading. Dat de dagelijksche kleederen der passagiers niet in averij-grosse meedragen moet dus als een wettelijke uitzondering worden beschouwd. Ook deklading draagt mede (art. 733 1)

Zijn de goederen in het cognossement verkeerd opgegeven, dan wordt de voor den ladingontvanger onvoordeeligste weg gevolgd: zijn aard en hoedanigheid beter dan daar staat aangeduid, dan dragen zij mede met hun werkelijke waarde; is het tegendeel het geval, dan met waarde, die zij zouden hebben gehad, indien de cognossementebesc^jving juist was geweest (art. 730).

Dat van goederen geen cognossement voorhanden is of dat zij niet gemanifesteerd zijn, doet niet ter zake ; zij dragen in de averij-grosse wel mee (art. 732).

Vergaan schip en lading dan is de aankomstwaarde gelijk nul en vindt er geen omslag in averij-grosse plaats. Opdat er zulk een

1 Er staat „in de schaden van het werpen der goederen", wat men als een voorbeeld mag beschouwen.