is toegevoegd aan je favorieten.

Het nieuwe zeerecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inmiddels is de dispacheur door de rechtbank beëedigd (art. 724 lid 3) en nadat dat gebeurd is, geeft de griffier hem de neergelegde stukken over tegen bewijs van ontvangst (art. 319 Rv.). De dispacheur maakt daarop zijn berekening, stelt zijn verdeeling op en legt het desbetreffende verslag weer neer ter griffie van de rechtbank met de door hem ontvangen stukken (art. 320 lid 1 Rv.), waarop de meest gereede partij de homologatie door de rechtbank van het verslag verzoekt (artt. 724 lid 4 en 320 lid 2 Rv.).

§ 26. Het formeele averij-grosserecht naar de in Nederland doorgaans toegepaste regelen.

I 1 In de praktijk pleegt men zoo geheel

I Geen eenvormigheid | ^ dafl fa § 35 is

beschreven, dat de gevallen, waarin het wettelijke formeele recht toepassing vindt, tot de groote zeldzaamheden behooren. Intusschen is hiermee niet gezegd, dat men een eenvormige andere regeling volgt; in onze beide groote havensteden handelt men reeds niet geüjk.

ATemeompromissen «» Na aankomst van het schip wordt wMfdebrteHeg door of namens partijen een „averijcompromis" onderteekend, waarin de dispacheurs worden aangewezen en waarin verder verschillende bepalingen staan betreffende den omslag In het Amsterdamsche averij-compromis staat o. m. een uitvoerige regeling betreffende de beslechting van geschillen ; deze worden ter beslissing voorgelegd aan een vast scheidsgerecht, de „Averij-commissie". In het Rotterdamsche wordt verwezen naar een „Reglement houdende bepalingen nopens de opmaking van averij-regelingen te Rotterdam", neergelegd op de griffie der rechtbank aldaar op 24 Januari 1923. Hierin is ook sprake van een „Averij-commissie'', maar deze is slechts een commissie uit de „Vereeniging van Assuradeuren", met welke de dispacheur voeling moet houden, om langs den weg van overleg te komen tot vermijding van geschillen. De verzekeraars zijn immers doorgaans de materieel het naast bij den omslag betrokkenen, en door met hun vertegenwoordigers overleg te plegen verniindert de dispacheur de mogelijkheid van ge-

452