is toegevoegd aan je favorieten.

Grantrechten in Deli

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

toestand te houden en zulks slechts ter halve breedte van dien weg indien aan de overzijde ook huizen zijn gebouwd. Artikel Vier.

Ingeval een der huizen of Kadehs onbewoond is, zijn de twee naaste buren verplicht dat gedeelte van de parits en bedoelden weg alsvoren te onderhouden en te zorgen dat daar geen vuilnis wordt opgehoopt.

Artikel Vijf.

Op het afgestane terrein mag geen vuilnis worden geworpen, doch zal daarvoor door de Administratie der Deli Maatschappij eene afzonderlijke plaats worden aangewezen. Artikel Zes.

Mochten de bepalingen omtrent het onderhoud en schoonhouden der wegen en parits niet worden nageleefd, dan heeft de Deli Maatschappij het recht zulks voor rekening van den eigenaar van het huis te laten doen.

Artikel Zeven.

Mocht het huis door brand worden vernield of door ouderdom of andersints onbewoonbaar worden, dan wordt een jaar tijd tot weder opbouw gegeven. Voor het geval dat de weder opbouw niet binnen den gestelden termijn geschiedt, heeft de Deli Maatschappij het recht het afgestane stuk grond weder tot zich te nemen.

Artikel Acht.

Vóór aan het huis op een duidelijk zichtbare plaats zal een blikken bordje worden aangeslagen, waarop de letter en het nummer van het huis staan vermeld. Het daarvoor benoodigde bordje zal door de Deli Maatschappij worden verstrekt.

Artikel Negen. Voor den alsvoren afgestanen grond wordt f20.— Twintig Gulden per jaar huurschat betaald. Deze jaarlijksche huur moet vooruit worden betaald, en gaat in op den len Januari 1880, en is voortaan invorderbaar op den 2en Januari van elk jaar.