is toegevoegd aan je favorieten.

Grantrechten in Deli

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

om een recht te vestigen, dat in aard en omvang gelijk staat met een der in genoemd Wetboek omschreven zakelijke rechten, is of wordt een zoodanig zakelijk recht verkregen, mits de titel van aankomst van het recht zij of worde openbaar gemaakt door inschrijving van het recht in de openbare registers, op dezelfde wijze als is voorgeschreven voor de in het Burgerlijk Wetboek omschreven zakelijke rechten.

(2) Voor de inschrijving van na de inwerkingtreding van dit besluit verleende-, of vóór dien verleende doch nog niet ingeschreven rechten, als in het vorig lid bedoeld, wordt overlegging vereischt van eene verklaring van het Hoofd van plaatselijk of van gewestelijk bestuur, dat het Inlandsen Zelfbestuur tot zijne in dat lid bedoelde handeling bevoegd was".

Er moge hier aan worden herinnerd, dat men in de tachtiger jaren meende een zakelijk recht op zelfbestuursgrond te kunnen vestigen, zonder dat er een bijzondere voorziening zou noodig zijn, doch dat men niet tot het verleenen van zakelijke rechten is overgegaan, omdat het in de practijk niet noodig bleek. Nu echter een algemeene regel was getroffen, werd het verleenen van zakelijke rechten op Zelfbestuursgrond weder ter hand genomen, waarover hieronder meer.

De grondschenking aan de Gemeente Medan was nu mogelijk en er moesten thans de noodige regelingen worden getroffen om tot een uitvoering te komen. Dat betrof: 1°. een wijziging van de verpondingsordonnantie, waarbij de gemeente Medan zou worden vrijgesteld (afgekondigd in Stbl. 1917 No. 245, later in meer algemeenen zin in Stbl. 1923 No. 631); 2°. dispensatie van de bepaling in de In- en overschrijvingsordonnantie (artikel 27), volgens welke alle „bijzondere lasten of servituten" indeeigendomsacte moeten worden vermeld, hetgeen voor een geheele stad een onbegonnen werk zou zijn (Stbl. 1917 No. 246); 3 . vrijstelling van de kosten van overschrijving, leges en zegels (Stbl. 1917 No. 246); 4°. Koninklijke machtiging om den ge-