is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

De verbouw van éénjarige gewassen gaat achteruit. Men vergenoegt zich met geïmporteerde rijst, die betaald wordt met de opbrengst van rubberboomen of boschproducten, die men tegen vergoeding door anderen laat halen.

Aanleg van sawahs door de inheemsche bevolking heeft zoo goed als nergens plaats. Waar sawahs van eenige waarde zijn, zooals bij Soengei Brombang (Pantei pendjalanan) zijn die door Javanen of Bandjareezen aangelegd. De ladangbouw bepaalt zich tot het strikt noodzakelijke voor eigen consumptie en den volgenden zaai.l)

Voor intensieve arbeidsprestatie, verbonden aan sawahaanleg, schrikt de Maleier terug.

Aan behoorlijke huizenbouw wordt, behalve in enkele deelen van Batoe Bahra (Pasisir), niet gedacht. Het zijn meerendeels onooglijke krotten met atap gedekt, dikwijls met atap omwanding, zonder eenige versiering of uiterlijk kenteeken van welvaart.

Kunstnijverheid (weef-, goud en zilversmeedkunst), die vroeger in Batoe Bahra (Menangkabausche invloed) druk beoefend werd, sterft uit.

Daarentegen vieren dobbel- en spilzucht hoogtij. Een zekere mate van geslepenheid kan den Maleier niet worden ontzegd.

In hoeverre de groote ontwikkeling der Europeesche cultures invloed heeft uitgeoefend op het karakter en de levensomstandigheden der bevolking is niet met enkele woorden te omschrijven. Dat zij daarop grooten invloed heeft uitgeoefend staat vast.

De volgende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen:

1. Het schaarsch worden van voor de bevolking gemakkelijk ontginbare terreinen;

2. het voedingsvraagstuk in verband met de goedkoope, voor de cultures geïmporteerde, rijstsoorten;

3. Het groote en gemakkelijke afzetgebied voor de producten van overjarige gewassen door de Inlandsche bevolking met geringe moeite geteeld;

4. de vraag naar en het aanbod van vrijen arbeid op de cultuurondernemingen ;

i) Vroeger voerde Asahan veel rijst uit. Zie bij geschiedenis § 1 op pagina 50, noot»).