is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

2e. elke gewezen contractarbeider, die in het gewest wordt aangetroffen, moet voorzien zijn, hetzij van een ontslagbewijs hem door een Hoofd van Plaatselijk Bestuur uitgereikt, hetzij van een aanduidingskaart (z.a. bedoeld in Staatsblad 1918 Nos. 694 t/m 696), die eveneens door dezelfde autoriteit wordt uitgegeven.

3e. de sub 2 genoemde identiteitspapieren worden voorzien van een moeilijk na te maken perforatie (die voor het geheele gewest gelijk is) waardoor het knoeien met die papieren (namaken van valsche ontslagbewijzen) voorkomen wordt. ')

4e. elke ontslagen contractarbeider is dus verplicht zich bij het Hoofd van Plaatselijk Bestuur te melden en te identificeeren. Meldt hij zich niet dan bezit hij geenerlei identiteitsstuk.

5e. langzamerhand komt slechts één soort van identiteitspapier onder de koeliebevolking voor. Over het algemeen toch heeft een ontslagen contractant liever een aanduidingskaart dan ontslagbrief. Uit den ontslagbrief blijkt, dat hij een contractant is geweest en daarvoor schaamt hij zich later dikwijls. Deze regeling werd in 1925 algemeen ingevoerd, nadat een ongeveer gelijkvormige regeling van af 1 Januari 1924 voor Asahan gegolden had.

§ 9. Belastingen.

Men onderscheidt de in de afdeeling Asahan opgebrachte belastingen in:

1. Gouvernementsbelastingen,

2. Landschapsbelastingen,

3. Cultuurbelastingen en

4. Gemeentebelastingen.

Die sub 4 vermeld betreffen de gemeente Tandjoeng Balei en zullen hier niet worden besproken (zie bij Hoofdstuk XVI).

Ten aanzien van de Cultuurbelastingen kan worden medegedeeld dat die bestaan uit:

a. Opcenten op 's Lands inkomstenbelasting (verordening afgekondigd in de Javasche Courant van 1 Maart 1921 No. 17).

i) Het ontslagbewgs leent zich door het ontbreken van een fotografie van den houder gemakkelijker tot fraude dan de aanduidingskaart, waarin voorzien kan worden wanneer de werkgever ook den ontslagbrief van een foto voörriet.