is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

Heerendienstplichtigen, die in gebreke blijven om voor of op die tijdstippen hun aandeel van den afkoop te betalen, kunnen tot persoonlijke vervulling van hun dienstplicht worden gedwongen.

Bij niet nakoming daarvan kunnen zij volgens de geldende strafbepalingen (die overeenkomen met art. 523 van het S. W. B.) worden gestraft.

Afkoop van heerendiensten is regel.

Ondervolgende staat geeft de noodige gegevens.

Aantal personen dat den heeren-

_ , „ ,. Aantal heeren- dienstplicht afkocht

Underafdeeling .... ■

dienstplichtigen

1922 1923 1924

Asahan ....... 10.907 9.080 9.311 9.259

Laboehan Batoe. . . . 9.834 6.881 7.966 7.292

Batoe-Bahra 5.533 5.075 5.177 5.095

Totalen .... 26.274 21.036 22.454 21.646

Alleen in Paneh en de bovenstreken van Laboehan Batoe bestond een neiging onder de bevolking de heerendiensten niet af te koopen.

§ 11. Credietwezen.

Aan het volkscredietwezen is in de afdeeling Asahan nog weinig aandacht besteed.

De oprichting van een aparte bankinstelling voor dat doel in dit ressort komt mij onnoodig voor.

De Medansche Volks- en Credietbank, opgericht op 17 Januari 1923, kan ook voor de afdeeling Asahan werkzaam zijn.

Wellicht verdient het aanbeveling voor het doel, uiteengezet in § 6 van Hoofdstuk V (atapindustrie) een filiaal van die bank in Tandjoeng Balei op te richten, teneinde een vlotter afdoening van zaken met de coöperatieve atap-vereenigingen te bevorderen.

Thans reeds is de Medansche Volksbank werkzaam in dit ressort, meer speciaal in de onderafdeelingen Asahan en Batoe Bahra. Vóór het verleenen van leeningsaanvragen worden adviezen gevraagd van de bestuursambtenaren.