is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

INHOUD

T»l 1

vidueel. Twee of meer te zamen. Colleges. Commissiën. Hooge Raad van Arbeid. Onderwijsraad. Curatoren der universiteiten. Curatoren der gymnasia. Stembureaux. Gezondheidscommissiën. Examencommissiën. Gedelegeerden en gecommitteerden. De Paardenwet als voorbeeld van een wet, welker uitvoering bijna geheel in handen van de belanghebbenden ligt. Land- en Tuinbouwongevallenwet. Uitvoering door vaste organen van het staatsgezag, verschillende mogelijkheden. Ongevallenwet. Invaliditeitswet. Merkenwet. Octrooiwet. Pensioenraad. Uitvoering door territoriale onderdeelen van den Staat. Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders.

HOOFDSTUK III.

HANDHAVING EN TOEPASSING VAN HET ADMINISTRATIEF

RECHT. II 89

De burgerlijke dienst in het algemeen. Hoofd van dienst, Minister. Departementen van algemeen bestuur. Diensttakken. Gezondheidsdienst. Rijkswaterstaat. Dienstvoorwaarden der ambtenaren. Bezoldigingsbesluit. Rechtstoestand. Nadering tot verhouding particuliere bedrijven. Georganiseerd overleg. Karakter der ambtenarenverhouding in het algemeen. Aanvang der ambtelijke betrekking. Bevordering. Bezoldiging. Pensioen.

HOOFDSTUK IV.

HET BESLUIT 136

De administratieve rechtsregel moet worden „toegepast". Het besluit. Besluit in engeren zin. Beschikking. Vergunning. Concessie. Bevel. Proces-verbaal. Resolutie.

HOOFDSTUK V.

HOOGERE GOEDKEURING OP BESLUITEN VAN LAGERE

ORGANEN 174

Algemeene beginselen. Goedkeuringsrecht als „voogdij". Geen begrenzing der taak van het goedkeurend gezag. Zelfbeheersching noodig. Gebruik goedkeuringsrecht gemeente-