is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xiv

inhoud

Bladz.

Artikel 2 Wet Rechtelijke Organisatie. Artikel 1401 Burgerlijk Wetboek. Invorderingswet Directe belastingen, verzet tegen dwangbevel. Vreemdelingenwet. Artikel 7 Armenwet. Kieswet. Waterstaatswetgeving. Registratiewetgeving. Successie- en zegelwet. Huurwetten. Speciale organen. De Beroepswet. Revisie in de administratieve rechtspraak. Bezwaarschriften bij den Pensioenraad. Centraal Distributierecht. Raden van beroep directe belastingen. Tariefcommissie. Waardewet.. Schepenwet. Raad voor de Scheepvaart.

HOOFDSTUK IX.

het vraagstuk der algemeene administratieve rechtspraak 335

Beginsel. De noodzakelijkheid volgens Mr. H. Vos. Uitgangspunt van het betoog. Critiek. Wetsontwerpen 1905. Bestrijding door Struycken. Latere ontwikkeling. Praeadviezen Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. De grief van rechtsonzekerheid in de administratie. Praktijk der Lager-onderwijswet 1920. Conclusie.

HOOFDSTUK X.

het administratief recht tegenover het privaatrecht. i ...... , 367

Onteigening, algemeene beginselen en begrip. De wet van 1851. Onteigening en politiedwang. Ontwikkeling van het onteigeningsrecht. Herzieningswet van 1920. Onteigening van rechten. Onteigening in het belang der brandstoffenvoorziening. Woningwet. Noodboschwet. Octrooiwet. Woningwet. Ontwikkeling van het formeele recht. Gang eener onteigening. Voorloopige inbezitneming. Artikel 153 der Grondwet. Regeling Veewet.

HOOFDSTUK XI.

het administratief recht tegenover het privaatrecht. ii 398

Gedogen van inbreuk op den eigendom. Telegraaf- en Telefoonwet. Electriciteitswerken. Spoorwegen op andere