is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE NORMEN

19

regeling van een onderwerp van administratief recht bij koninklijk besluit op een wet steunt.*) Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke regeling is het koninklijk besluit van 2 December 1926, st.bl. no. 522, tot vaststelling van algemeene regelen voor het verleenen van subsidiën ten behoeve van werkloozenkassen. Bepalingen van strafrechtelijken aard, welke medewerking van de Staten-Generaal noodig gemaakt zouden hebben, konden in deze regeling gemist worden, omdat haar naleving verzekerd is door de omstandigheid, dat de minister over een scherper snijdend zwaard beschikt, n.1. de bevoegdheid om ieder recht op subsidie in te trekken (artikel 7). De moeilijkheid, dat het niet mogelijk is anders dan bij de wet aan de gemeenten geldelijke verplichtingen op te leggen, is omzeild door het besluit alleen van toepassing te verklaren op de gemeenten, welke tot de daarin vervatte regeling „zijn toegetreden".

Een nog merkwaardiger figuur is ontstaan, toen het in den crisistijd noodzakelijk bleek om aan vereenigingen met werkloozenkas nog andere subsidiën te verleenen dan volgens het werkloosheidsbesluit 1917 op den grondslag der van de leden ingekomen bijdragen. Toen is tot stand gekomen de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet 1919 (wet van 31 October 1919, st.bl. no. 620), welke een uitbreiding inhoudt

Regeling besluit be hoeft niet steeds op wet te steunen.

1) Op de vraag van staatsrechtelijken aard, welke grenzen de Kroon in een dergelijk geval heeft in acht te nemen, kunnen wij hier niet ingaan.