is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE NORMEN

Geen vaste grens

tusschen verschillendesoorten van voorschriften.

worden bij algemeenen maatregel van bestuur algemeene regelen vastgesteld omtrent den bouw en de inrichting van lokalen, waarin lager schoolonderwijs gegeven wordt, voor zoover de scholen, waartoe die lokalen behooren, geheel of gedeeltelijk uit openbare kassen worden onderhouden.

Deze regelen zijn thans te vinden in het besluit van 15 Februari 1924, stM. no. 48. Een met artikel 6 overeenkomend voorschrift treft men in de wet op het middelbaar onderwijs niet aan. Ter uitvoering van de artikelen 45te tot en met ASsepties dier wet zijn bij een algemeenen maatregel van bestuur van 15 Maart 1923, stM. no. 75, de voorschriften geregeld, waaraan de van rijkswege gesubsidieerde bijzondere scholen moeten voldoen. Artikel 9 van dit besluit bepaalt, dat door den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen omtrent de gebouwen en terreinen algemeene regelen worden vastgesteld, waarin de bescheiden worden vermeld, welke bij de aanvrage om goedkeuring der plannen en begrootingen voor de stichting van gebouwen en terreinen of bij de aanvrage om goedkeuring der ingebruikneming van bestaande gebouwen en terreinen moeten worden overgelegd, en de eischen worden aangegeven, waaraan zoodanige gebouwen en terreinen moeten voldoen. Ter uitvoering van dit artikel zijn bij beschikking van den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen van 2 October 1923, Nederl. Staatscourant no. 190, de noodige voorschriften gegeven. Deze voorschriften loopen geheel