is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE NORMEN

23

en al parallel met die, welke bij algemeenen maatregel van bestuur voor de lagere scholen zijn vastgesteld.

Het grootste gedeelte van de bemoeiingen der provinciale besturen op administratief rechtelijk gebied betreft meer de toepassing en handhaving van de administratieve normen, dan haar vaststelling. De provinciale wetten (verordeningen) betreffen, evenals die der gemeenten, voor een gedeelte onderwerpen, welke in de wet haar hoofdregeling vinden en waarvan nadere of uitvoeringsvoorschriften voor de territoriale onderdeden van den staat moeten worden vastgesteld, voor een ander gedeelte onderwerpen, die geacht worden te behooren tot de eigen huishouding van het bestuur, waardoor zij worden vastgesteld.

Tot de eerste groep behooren voornamelijk de op artikel 192 van de Grondwet steunende reglementen van waterschappen. De inhoud daarvan is voor eer groot gedeelte van administratiefrechtelijken aard Het thans gemakkelijk te verkrijgen algemeen reglement voor de waterschappen in de provinci< Utrechtx) regelt b.v. de volgende onderwerpen: Artt. 1—4. Inleidende bepalingen. Eerste afdeeling. Over de samenstelling van het bestuur en over de beambten en bedienden.

*) De bijgewerkte tekst is n.1. opgenomen in het verzamelwerk: Veror deningen en reglementen voor de provincie Utrecht, uitgegeven onde toezicht van mr. dr. J. J. Smit, Alphen aan den Rijn, N. Samsom, 1926 Met het oog op het gemak, dat dit werk oplevert, worden ook verder voorbeelden van provinciale verordeningen aan dit werk ontleend.

Bemoeiingen der

provincie.

r