is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

HET BESLUIT

Met redener

omkleede

besluiten.

Men ontmoet dezen eisch b.v. in artikel 20 der wet van 10 November 1900,St.bl.no. 176, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur; in de Drankwet, Waar het intrekken der verleende vergunningen wordt geregeld (artikel 29, hier wordt bovendien uitreiking in gesloten omslag voorgeschreven); in de Woningwet bij de regeling van het instituut der aanschrijvingen tot verbetering van woningen en van de onbewoonbaarverklaringen (artikel 161); in de Lager-onderwijswet 1920, waar de Gedeputeerde Staten bevoegd worden verklaard om de sluiting voor bepaalden tijd van een school te bevelen (artikel 24), of waar de mogelijkheid wordt ondersteld, dat op een aanvrage, als bedoeld in artikel 72, afwijzend zal worden beschikt (artikel 75).

Wat een met redenen omkleed besluit nu precies moet inhouden, is nergens geregeld. De praktijk te dien aanzien is zeer verschillend. Terwijl eenerzijds getracht wordt om, overeenkomstig de bedoeling van den wetgever, de gronden van een beslissing zoo juist en nauwkeurig mogelijk te formuleeren, komt het aan den anderen kant niet zelden voor, dat men zich met een niets zeggende formule van de wettelijke ver. plichting afmaakt. Openbaarmaking van besluiten is in verschillende gevallen voorgeschreven. De besluiten, bedoeld in artikel 15 van de Onteigeningswet, moeten in de Staatscourant en in een of meer bij het besluit zelf aan te wijzen dagbladen worden openbaar gemaakt. De besluiten tot het gesloten verklaren van wegen ingevolge de