is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152

HET BESLUIT

drie dagen vóór het tijdstip der zitting op de secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen.

[ In andere gevallen is gebiedend voorgeschreven, dat vóór de beslissing bepaalde adviezen moeten worden ingewonnen. Alweer de Hinderwet eisctit, dat het districtshoofd van de arbeidsinspectie zijn meening over de aanvrage doe kennen, indien op de te stichten inrichting de Veiligheidswet van toepassing zal zijn; de Wet op de Verveningen schrijft voor, dat op een aanvrage om vergunning tot het vervenen in waterschappen, veenschappen of veenpolders door de Gedeputeerde Staten niet wordt beschikt, dan nadat het advies van de besturen dezer instellingen is gevraagd. (Artikel 2.) De „vrijstelling", welke de Minister van Onderwijs kan verleenen van de verplichting om aan het hoofd eener openbare school het onderwijs in een vaste klasse op te dragen, mag niet worden gegeven, dan nadat de Onderwijsraad is gehoord. (Artikel 27, lid 4, Lager-onderwijswet 1920.)

I De beslissing op het verzoek om vergunning kan eenvoudig zijn, indien de aanvrager hetgeen door hem verlangd wordt, verkrijgt. Indien hij het niet of slechts ten deele verkrijgt, is er reden om te zorgen, dat hij met de overwegingen, welke tot de voor hem ongunstige beslissing hebben geleid, wordt bekend gemaakt. Daarom wordt in dergelijke gevallen veelal geëischt, dat het te nemen besluit „met redenen omkleed" zal zijn. Deze vage omschrijving — artikel 5, lid 3, Woningwet; artikel 12, lid 7, Drankwet — biedt weliswaar