is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

HOOGERE GOEDKEURING OP BESLUITEN

Intrekking goedkeuring.

.nen Gedeputeerde Staten zich niet laten leiden door de ingeving van het oogenblik, maar moeten zij noodwendig hun standpunt in het algemeen bepalen, waaraan de besluiten in den regel zullen worden getoetst, en waarvan slechts mag worden afgeweken, indien bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven. Het kan slechts in het belang zijn van de gemeentebesturen en moeilijk als eer uitbreiding van de wettelijke bevoegdheid der Gedeputeerde Staten worden gequalificeerd, indien door hen van een dergelijk algemeen standpunt aan de gemeentebesturen mededeeling wordt gedaan, opdat dezen er rekening mede kunnen houden en bij voorbaat weten, wanneer het noodig zal zijn in het bijzonder de gronden aan te geven, waarmede zij een afwijking van de algemeene gedragslijn meenen te kunnen rechtvaardigen. Kan een eenmaal verleende goedkeuring later worden ingetrokken?

De vraag heeft zich in het bijzonder voorgedaan met betrekking tot de op blz. 44 v.v. besproken goedkeuring van plaatselijke verordeningen of besluiten van duurzame werking. Met betrekking daartoe namelijk kan het voorkomen, dat, hoewel de omstandigheden sterk veranderd zijn, de gemeenteraad, die eenmaal de vereischte goedkeuring op een regeling heeft verkregen daarin geen verandering wenscht te brengen, ook dan niet, als het hooger gezag, dat de goedkeuring verleende, tot de overtuiging komen mocht, dat dit wenschelijk is. Intrekking van een verleende goedkeuring, indien wettelijk mogelijk, is dan een