is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGER BEROEP

215

de vraag of het al dan niet geoorloofd is bepaalde eischen in den vorm van voorwaarden aan een bouwvergunning te verbinden, enz. Men kan erkennen, dat de gemeenteraden over het algemeen trachten de moeilijke vraagstukken, waarvoor zij vaak komen te staan, op de beste wijze op te lossen, en toch betwijfelen, of een met het oog op andere eischen gekozen vertegenwoordigend lichaam voor dergelijken arbeid bepaald aangewezen is. De regelen voor het hooger beroep, die de bouwverordening vaststellen moet, komen in de kleinere gemeenten veelal hier op neer, dat een termijn gesteld wordt, binnen welken het beroep moet worden ingesteld, en dat een termijn wordt gesteld, binnen welken de beslissing van den Raad moet worden genomen. Aangezien de wet aan het overschrijden van een dergelijken termijn geen sanctie verbindt, heeft niet-inachtneming ervan geen enkel rechtsgevolg. De groote gemeenten hebben getracht door het instellen van commissiën van voorberading, die ambtenaren en belanghebbenden kunnen hooren, en zich op allerlei wijze kunnen doen voorlichten, de beste waarborgen te geven, dat de beslissingen in hooger beroep juridisch en technisch voldoende worden voorbereid. Op overeenkomstige wijze worden ook veelal voorbereid de beslissingen in hooger beroep, welke de gemeenteraden hebben te nemen krachtens monumentenverordeningen, en andere plaatselijke verordeningen, die nog wel van beslissingen van Burgemeester en Wethouders hooger beroep op den Raad toelaten.