is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

HOOGER BEROEP

Beteekenis der Hinderwet voor beteekenis beroepsrecht.

Hij, die het beroep instelt, geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het Gemeentebestuur, hetwelk zorgt voor onverwijlde openbare kennisgeving. Zoo het beroep wordt ingesteld door een ander dan den verzoeker, moet aan dezen bij exploit worden kennis gegeven van het beroep. De Koninklijke beslissing moet, na verhoor der Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur van den Raad van State, binnen drie maanden nadat het beroep is ingesteld, bij met redenen omkleed besluit worden genomen, tenware zij vooraf bij afzonderlijk besluit mocht verdaagd zijn. Doordat de Hinderwet een zoo lange praktijk heeft, en doordat uit den aard der materie, welke zij regelt, voortvloeit, dat het aantal gevallen, waarin hooger beroep wordt ingesteld, talrijk moet zijn, hebben zich bij de toepassing van de Hinderwet tal van kwesties voorgedaan, welke ook bij de toepassing van andere wetten kunnen voorkomen, en met betrekking waartoe dus aan de Hinderwet-jurisprudentie een zekere algemeene beteekenis mag worden toegekend. Zoo is bij tal van besluiten uitgemaakt, dat een beroep, hetwelk niet binnen den gestelden termijn is ingediend, of waarvan de kennisgeving aan het Gemeentebestuur of het exploit aan den verzoeker niet is gedaan, met ontvankelijk moet worden verklaard. Bij een aantal besluiten is de vraag, of een beroep tijdig werd ingediend, beoordeeld naar het tijdstip, waarop het bezwaarschrift te 's-Gravenhage of in het Kabinet der Koningin werd ontvangen, eventueel met vermelding van den datum van het poststempel.