is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326

BESLISSING ADMINISTRATIEVE GESCHILLEN

Commissiën van beoordeeling.

Waardewet.

toekennen, naar aanleiding van het oponthoud der goederen, voor zoover de aangever dat niet heeft kunnen voorkomen. De vergoeding bedraagt ten hoogste vijftien procent van de waarde der opgehouden goederen.

Omtrent de Commissie van beoordeeling en de behandeling van de aan haar onderworpen geschillen, geeft de Waardewet in haar artikelen 17—26 voorschriften. Deze voorschriften stemmen ook in belangrijke mate overeen met die betreffende de Commissiën van Beroep voor de directe belastingen en de Tariefcommissie. In elke provincie is een Commissie van beoordeeling, tenzij door de Kroon mocht worden bepaald, dat er een Commissie voor twee of meer provinciën zal zijn. De leden worden benoemd voor een deel door den Minister van Financiën, voor een deel door de arrondissements-rechtbank of -rechtbanken, binnen haar ressort gevestigd, en voor een deel door de Kamers van Koophandel, daartoe door de Kroon aan te wijzen. De Commissie beslist met drie leden, door den directeur der invoerrechten voor ieder geval aan te wijzen, met dien verstande, dat altijd één lid door den Minister van Financiën, één lid door een der rechtbanken en één lid door een der Kamers van Koophandel benoemd, tegelijk zitting nemen. Het door den Minister benoemde lid is voorzitter. De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien er bij het bepalen van de waarde geen meerderheid is, wordt de waarde vastgesteld op het cijfer, dat noch het hoogste noch het laagste is van de drie