is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIET DOOR DE ADMINISTRATIE ZELVE

331

bevoegdheden tegenover gezagvoerders, stuurlieden en machinisten. Bij het onderzoek naar de oorzaken van plaats gehad hebbende scheepsrampen neemt de hoofdinspecteur voor de scheepvaart eene positie in, welke met die van het openbaar ministerie in het strafgeding is te vergelijken.

Aan het onderzoek naar de oorzaken van een scheepsramp kan de Raad, al dan niet op voordracht van den hoofdinspecteur, het verhoor van den schipper, stuurman of machinist verbinden. Deze personen nemen dus in dit geval een positie in, welke overeenstemt met die van de beklaagden in het strafgeding.

Acht de Raad de ramp veroorzaakt door de ongeschiktheid van den schipper of van een of meer stuurlieden of machinisten, dan kan hij, hetzij op vordering van den hoofdinspecteur, hetzij dien hoofdambtenaar gehoord, bij eene met redenen omkleede beslissing den betrokkene onbevoegd verklaren om als schipper, Stuurman of machinist op een schip, als bedoeld in artikel 2 der Schepenwet, dienst te doen. Deze beslissing draagt dus in geenen deele het karakter van straf, hoe ernstig haar gevolgen ook voor den betrokken persoon kunnen zijn. „De Staat", schreef de Regeering in haar Memorie van Toelichting, „welke aan gediplomeerde personen de bevoegdheid indertijd heeft verleend, is tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor de wijze, waarop zij hunne functies uitoefenen, en behoudt zich het recht voor langs administratieven weg eene bevoegdheid te ont-