is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466

HET ADMINISTRATIEF RECHT TEGENOVER

Grondslag belastingrecht der waterschappen.

wovinciale en ten aanzien van de gemeentebelastingen;

deze belastingen mogen den doorvoer, den uitvoer naar en den invoer uit, onderscheidenlijk andere provinciën en andere gemeenten, niet belemmeren. De laatste van deze regels heeft nog alleen geschiedkundige beteekenis. De eerste heeft uitvoering gevonden in de artikelen 126èw tot I26undecies van de Provinciale wet en in de artikelen 132 tot 276 van de Gemeentewet. Beide wetten beperken het recht tot belastingheffing tot een aantal uitdrukkelijk genoemde heffingen, stellen de hoofdbeginselen vast, waaraan de betrokken besturen zich bij de regeling dier heffingen hebben te houden, en brengen bij de belastingen ook onderdak de andere gedwongen heffingen, welke van de burgerij worden gevorderd, maar die in economischen zin niet zuiver als belastingen mogen worden beschouwd, de retributiën of betalingen, welke rechtstreeks wegens bepaalde diensten of wegens het gebruik maken van bepaalde werken of inrichtingen worden gevorderd, en de bijdragen, welke van bepaalde groepen van ingezetenen naast de algemeene belastingen worden geheven, omdat wordt aangenomen, dat tusschen hun belangen en die van een bepaalden openbaren dienst een bijzondere, tamelijk nauwe betrekking bestaat.

Ten aanzien van de waterschappen ontbreekt een overeenkomstige algemeene regeling van hun recht tot belastingheffing geheel en al. De Grondwet zwijgt erover en de Waterstaatswetten bepalen zich uitslui-