is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

468

HET ADMINISTRATIEF RECHT TEGENOVER

Indirecte

heffing

omslagen.

3°. perceelen, voor welke geheele of gedeeltelijke vrijdom verkregen is, voor zooveel het vrijgestelde gedeelte betreft; dat van een perceel, zelfs gedurende een reeks van jaren, de omslag niet geheven is, geldt niet als bewijs van vrijdom;

4°. perceelen, die bij het bijzonder reglement geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. Ten aanzien van de heffing der omslagen van waterschappen heeft de wetgeving ook weer door de invordering in dit geval nader te verzekeren, de toelaatbaarheid aanvaard van „het in sommige provinciën van oudsher voorkomende gebruik, dat de omslagen van waterschappen (vooral van toeziende colleges, hoogheemraadschappen, boezem- en dijkcolleges en andere poldervereenigingen) werden geheven en ingevorderd niet rechtstreeks van ingelanden of andere schuldplichtigen, maar van de besturen van andere waterschappen, van ambachts- of gemeentebesturen, die hun aandeel dan weer over de in elk waterschap, elke gemeente of elk ambacht gelegen „schotplichtige" landerijen moesten omslaan. Voornamelijk was men hiertoe gekomen, omdat vele poldervereenigingen volgens haar sinds eeuwen soms bestaande constituties, feitelijk geen ingelanden hadden, maar hare uitgaven moesten verhalen op, of hare behoeften verdeden over schotplichtige polders of gemeenten." x) Een soort van getrapte belastingheffing dus. De Bevoegdhedenwet van 1902 heeft dit 'stelsel aanvaard, door in geval van wanbetaling de invordering van het

*) Schepel, blz. 295.