is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER

Blad».

Aansprakelijkheid. Beperking van — 429

— Opheffing van — 433

Aanvang ambtelijke betrekking 130

— dienstplicht .458

Administratief. Het — besluit 139

Administratief recht. Het — tegenover het privaatrecht 367

— Het — tegenover den afzonderlijken burger . 455

— Bronnen van — 1

— Regeling van een onderwerp van — bij besluit behoeft niet op de wet te steunen 19

— Handhaving en toepassing van het — ... 44

— Historische ontwikkeling van het — .... 89 Administratiefrechtelijke regeling. Sancties der — 436 Administratiefrechtelijke normen. Aard en totstandkoming der — 1

Administratieve geschillen. Beslissing van — niet

door de administratie zelve 276

Administratieve rechtspraak. Algemeene — .... 335

— Revisie in de — 304

— Wetsontwerpen tot regeling eener — .... 344

— Ontwikkeling der — _ 350

— Mogelijkheid van een algemeene — .... 358

Administratieve boeten 452

Administratieve wet in de oudheid 45

Adviezen. Inwinning van — vócir het nemen van

beslissingen in hooger beroep 197

Akte van aanstelling 131