is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

GEMEENTEBEGROOTING EN BEGROOTINGEN TAKKEN VAN DIENST

elke afdeeling benoemt. De rapporteurs vergaderen daarna en stellen uit de aanteekeningen, welke ieder hunner heeft gemaakt, het verslag op van de afdeelingen. Het is niet de gewoonte in dit verslag de namen van sprekers te vermelden. Evenmin wordt in het verslag melding gemaakt van de meening, welke is geuit, of van de verdediging tegen kritiek, welke is aangevoerd door het als voorzitter der afdeeling gefungeerd hebbend lid van het college van burgemeester en wethouders.

Het verslag der afdeelingen, bij welks samenstelling de rapporteurs dikwijls gebruik kunnen maken van de hulp, verleend door den secretaris of een hoofdambtenaar der secretarie, die de vergaderingen van de afdeelingen heeft bijgewoond, wordt gezonden aan burgemeester en wethouders, die daarna een memorie van antwoord op het verslag opmaken. In deze memorie bespreken burgemeester en wethouders de in de afdeelingen gemaakte aanmerkingen en beantwoorden zij de gerezen vragen en de kritiek, welke op hun beheer, zooals zij dat hebben gevoerd en zooals zij van plan zijn dat blijkens de opgemaakte begrooting in het komende jaar te voeren, is uitgeoefend. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat zij in de door de afdeelingen gemaakte opmerkingen aanleiding kunnen vinden de door hen aangeboden begrooting te wijzigen; dit geschiedt dan bij een nota, welke tegelijk met het verslag der afdeelingen en met de memorie van antwoord daarop aan den raad wordt aangeboden. Bij die nota hebben zij tevens gelegenheid de wijzigingen aan te brengen, welke sedert de aanbieding der begrooting noodzakelijk zijn geworden in verband met gewijzigde omstandigheden. Tusschen het opmaken der begrooting en het inzenden der nota van wijzigingen toch kunnen verschillende besluiten zijn genomen of omstandigheden zijn voorgekomen, welke van invloed zijn op de ontvangsten en uitgaven voor het komende jaar.

Het verslag der afdeelingen en de beantwoording van burgemeester en wethouders (eventueel met nota van wijzigingen) worden voor zoover ons bekend, steeds openbaar gemaakt en vormen een dankbaar onderwerp van bespreking door de pers. Kolommen druks worden daaraan telken jare in de dagbladen gewijd.

De behandeling der begrooting in de afdeelingen, zooals hiervoor