is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

Is de uitdrukking „takken van dienst" dus zeer ruim, toch blijkt ze in de practijk nog niet altijd de gewenschte vrijheid van handelen te laten. In sommige gemeenten toch bestaan fondsen, als een gemeentelijk studiefonds, een muziekfonds, een algemeen reservefonds; de vraag is gerezen, of ook dergelijke fondsen, welke onder de werking van het vroegere art. 114te vaak als bedrijven werden beschouwd, als takken van dienst in den zin van art. 252 der gemeentewet kunnen worden aangewezen.

Bij de verschillende colleges van gedeputeerde staten heerscht hieromtrent geen eenstemmigheid. Wij gelooven, dat een studiefonds en een muziekfonds wel als takken van dienst kunnen worden aangemerkt, omdat deze zijn ingesteld voor het verwezenlijken van een deel der maatschappelijke functie van de gemeente, doch dat een algemeen reservefonds niet als een tak van dienst kan worden aangewezen, wijl de instelling daarvan alleen om redenen van boekhoudkundigen aard geschiedt.

De vaststelling voor een tak van dienst van een afzonderlijke begrooting, welke met zich medebrengt het opmaken van een afzonderlijke rekening (zie art. 265), zal wel altijd tot gevolg hebben het voeren van een afzonderlijke boekhouding voor den tak van dienst. De bedoeling der wetswijziging van 1931 toch is geweest, den bestaanden toestand, waarbij sommige onderdeelen der gemeentehuishouding» uit een administratief oogpunt bezien, financieele zelfstandigheid hadden, te sanctionneeren.

De wet zegt niet met zooveel woorden, dat uit de aanwijzing volgens art. 252 de financieele zelfstandigheid voortvloeit. Dit zal nu moeten worden bepaald in de regelen, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, welke regelen men in de practijk samenvat in een „beheersverordening .

De vraag is gerezen, of, nu de wet den raad bevoegd heeft verklaard, zij het dan ook onder goedkeuring van gedeputeerde staten, regelen vast te stellen omtrent het beheer der aangewezen takken van dienst, de raad daarbij kan afwijken van de gewone regelen der wet omtrent het bestuur der gemeente, of de raad dus, om een voorbeeld te noemen, het beheer kan opdragen aan een commissie uit de ingezetenen. Deze vraag meenen wij ontkennend te moeten