is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

117

beantwoorden. Indien de wetgever aan de bevoegdheid des raads een zóó ver strekkende beteekenis had willen geven, had hij dat uitdrukkelijk moeten bepalen. Nu een bepaling, analoog aan die van art. 122 der wet, te dezen aanzien niet bestaat, zal de raad bij de vaststelling der beheersverordening niet in strijd mogen komen met eenige bepaling der wet omtrent het bestuur der gemeente x).

Moet, dit is een andere vraag, de raad het beheer van het bedrijf in de bedrijfsverordening in den vollen omvang regelen, of slaat art. 252, tweede lid, uitsluitend op het beheer, voor zoover dat de geldmiddelen van den aangewezen tak van dienst betreft? Valt onder beheer ook het beleid? Moet bijv. in de verordening worden geregeld, hoe de verhouding zal zijn tusschen de aan het bedrijf verbonden ambtenaren en wat ieders taak zal zijn? Wij meenen, dat de regelen, bedoeld in art. 252, tweede lid, slechts betrekking moeten hebben op het beheer der geldmiddelen van de aangewezen takken van dienst. Art. 252 komt voor in den vierden titel der tweede afdeeling van de gemeentewet, welke titel over de begrooting en de rekening der gemeente handelt; men mag dus, naar -ons oordeel, niet aannemen, dat art. 252 uitzonderingen toelaat op de gewone regelen, die voor het bestuur der gemeente gelden; de wetgever kan nooit de bedoeling hebben gehad, bij een beheersverordening regelen te laten geven omtrent dat gedeelte van het beheer, dat met de geldmiddelen geen rechtstreeksch verband houdt.

Het zal gewenscht zijn om voor een aangewezen tak van dienst ook regelen te stellen als bedoeld in art. 122 der gemeentewet; zoo zal men zeker den omslachtigen weg van het doen van betalingen door middel van bevelschriften tot betaling willen ver" mijden. Deze regelen kunnen zonder eenig bezwaar in de beheersverordening worden opgenomen. De vraag rijst, of men in de beheersverordening kan bepalen, dat de ontvanger is belast met het doen van de ontvangsten en de betalingen voor den tak van

) Zie prof. mr. dr. J. H. P. M. van der Grinten. Het wetsontwerp-Kan tot herziening der gemeentewet (blz. 24 en v.). (Lezing, gehouden voor de vereeniging van gemeenteaccountants, Alphen a. d. Rijn, 1929.)