is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

155

eenheden moet betalen. Dit correctief op het metertarief maakt, dat het bedrijf kan rekenen op een vaste bijdrage in zijn algemeene onkosten, terwijl de verbruiker er geen belang bij heeft van het water een al te sober gebruik te maken.

De tarieven voor electriciteit *) zijn in het algemeen genomen heel wat gecompliceerder dan die der andere bedrijven. De veranderlijke kosten van het bedrijf bestaan hier in hoofdzaak in de voor de opwekking der electriciteit noodige steenkolen; de constante kosten worden voor het grootste gedeelte beheerscht door rente en afschrijving van de gebouwen, de machines en wat verder voor de productie van den stroom noodig is. Het bedrijf kan zijn product niet bewaren, daarom moet de grootte van het opgestelde machinevermogen zóó hoog zijn, dat het op het moment van de hoogste belasting aan de vraag naar stroom kan voldoen en dan nog de noodige reserve heeft.

Daarom moet het opgestelde machinevermogen steeds — ook met het oog op de mogelijkheid van defecten — een groote reserve inhouden, waardoor de vaste productiekosten in sterke mate worden beïnvloed.

Met deze omstandigheden houden de tarieven rekening. Zoo wordt van de verbruikers, van wie verwacht kan worden, dat zij in den spitstijd (de tijd, waarin de belasting het hoogst is) groote hoeveelheden stroom zullen afnemen, een vergoeding geëischt voor elke eenheid der maximale belasting, waarop zij voor hun verbruik beslag leggen. Anderzijds wordt aan verbruikers, die den stroom nooit in den spitstijd afnemen, een veel lager tarief berekend dan aan verbruikers, die dat wel doen. Ook wordt vaak in de tarieven en in de speciale overeenkomsten, welke met groote verbruikers worden gesloten, een zoogenaamde kolenclausule opgenomen. Daardoor wordt de te betalen prijs mede afhankelijk gesteld van den prijs, welken het bedrijf voor de steenkolen moet betalen.

Vrijwel alle electriciteitsbedrijven hebben een zoogenaamd vastrecht-tarief ingevoerd. Bij dit tarief betaalt men per maand een

Tarieven electriciteit.

*) Zie het praeadvies van dr. W. Lulofs en mr. M. H. L. Haitink en dat van dr. C. Visser in de „Mededeelingen van dé vereeniging voor Gemeentebelangen" van Augustus 1935.