is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER GEMEENTE EN VOLKSHUISVESTING

189

der woningen eischen en zal zij zich invloed verschaffen op de financieele handelingen der vereeniging. De voorschotten zullen in den regel bij wijze van annuïteit moeten worden afgelost, waarom de gemeente ook op haar beurt een leening sluit, welke op het annuïteitensysteem is gebaseerd.

Verleent de gemeente garantie van rente en aflossing, dan zullen ook aan deze garantie zoodanige voorwaarden moeten worden verbonden, als noodig is om de risico's der gemeente zooveel mogelijk te beperken. Om te laten zien, onder welke voorwaarden steun voor den bouw van woningen, waarvoor geen rijksvoorschot wordt ontvangen, kan worden verleend, laten wij hieronder volgen de voorwaarden, waaronder een gemeente ten behoeve van een woningbouwvereniging :

1 °. rente en aflossing garandeerde van een door die vereeniging met een rijksinstelling aangegane geldleening onder eerste hypothecair verband van de eigendommen;

2°. een voorschot voor de betaling van een deel der bouwkosten verleende onder tweede hypothecair verband der eigendommen.

Deze voorwaarden luidden aldus:

a. dat de vereeniging gehouden is bij het verstrijken van den termijn, waarvoor zij is opgericht, haar bestaan voor een nieuw tijdvak van 29 jaren en 11 maanden te verlengen en tijdig over dat tijdvak de koninklijke goedkeuring op haar statuten te vragen;

b. dat de in de statuten der vereeniging aan te brengen wijzigingen of aanvullingen de goedkeuring behoeven van burgemeester en wethouders;

c. dat bestek en teekeningen der te stichten woningen en van eventueele verbouwingen daarvan aan de goedkeuring van burgemeester en wethouders zijn onderworpen;

d. dat burgemeester en wethouders te allen tijde zoowel tijdens den bouw als later het recht hebben den toestand dezer woningen op te nemen of te doen opnemen, te onderzoeken of de bepalingen van het bestek worden of zijn nageleefd en zoo noodig veranderingen, verbeteringen of uitvoering van onderhoudswerk te gelasten, aan welken last gevolg moet worden gegeven, bij gebreke waarvan burgemeester en wethouders het recht hebben