is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI

Onderwijs.

Voorbereidend lager onderwijs.

HET FINANCIEEL BEHEER MET BETREKKING TOT ANDERE ONDERDEELEN VAN GEMEENTEZORG

Op het gebied van het onderwijs *) hebben de gemeenten een zeer belangrijke taak te vervullen. Als uitvloeisel van het bepaalde in de grondwet (thans art. 195) zijn verschillende wetten tot stand gekomen, waarbij aan de gemeenten financieele verplichtingen zijn opgelegd. Achtereenvolgens zullen hierna worden behandeld het voorbereidend lager onderwijs, het lager onderwijs, het middelbaar onderwijs, het hooger onderwijs, het nijverheidsonderwijs en het handelsonderwijs; wij moeten ons daarbij beperken tot een vermelding van de belangrijkste wettelijke bepalingen *).

Het voorbereidend lager onderwijs is nog steeds niet bij de wet geregeld. Wel is, bij koninklijke boodschap van 28 Augustus 1920, een ontwerp van wet tot regeling van het bewaarschoolonderwijs ingediend, doch de toenmalige regeering heeft, met het oog op den toestand van s lands financiën, dit ontwerp op 21 Maart 1923 teruggenomen.

In een aantal gemeenten bestaan bewaarscholen, welke geheel door de gemeente worden bekostigd; daarnaast bestaan particuliere bewaarscholen, welke al of niet door de gemeente worden gesubsidieerd.

Financieele steun aan particuliere scholen kan op verschillende wijzen worden verleend, bijv. door bijdragen toe te kennen in de stichtingskosten der gebouwen, door het geheel of gedeeltelijk voor rekening der gemeente nemen van de salarissen van het personeel of het verstrekken van een jaarlijksche bijdrage voor elk kind, dat de school bezoekt. Het spreekt van zelf, dat de gemeente aan het verleenen van steun voorwaarden kan verbinden ten opzichte

l) Zie J. C Ligtvoet, De wetgeving betreffende het onderwijs, Alphen a. d. Rijn, 1934. *) Zie de wet van 22 Februari 1936, S. no. 100, tot verlaging van de openbare uitgaven voor het onderwijs.