is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

237

van andere gemeenten en verschillende instellingen in het buitenland. Ook doet de dienst betalingen op eigen cheques. Over de saldi der rekeningen vergoedt de dienst thans 1 % rente. De gelden van het girokantoor worden door de gemeente als kasgelden gebruikt; zij dienen o. m. tot tijdelijke financiering van kapitaalsuitgaven. In den loop der jaren werd uit de winsten een reserve gevormd van ƒ 200.000,—; de resteerende winsten werden aan de gemeente uitgekeerd.

De overige eigenlijke girodiensten, welke trouwens nog met stortings- en ophaaldiensten zijn gecombineerd, hebben tot dusverre geen groote vlucht genomen.

Er wordt getwist over de vraag, of gemeentelijke girodiensten, nu er een centraal rijksgirokantoor bestaat, in een behoefte voorzien en of hun werkzaamheid bij het bestaan van den rijksdienst bezwaar oplevert1).

De vorenbedoelde commissie resumeert in haar rapport de voordeelen van gemeentelijke diensten boven den rijksdienst als volgt: snellere behandeling van de chèque in locaal gebruik, met name van belang voor de opneming van contanten, grootere gebruiksmogelijkheid van den localen dienst voor het doen van contante betalingen, grootere soepelheid tengevolge van het locale karakter en den geringeren omvang der diensten.

Als bezwaren van de werkzaamheid van gemeentelijke diensten noemt de commissie de volgende:

a. voor het interlocale verkeer staan zij, wat snelheid van behandeling van opdrachten aangaat, bij den rijksdienst achter;

b. omdat bij interlocale betalingen drie kantoren in touw moeten komen, in plaats van één, zullen de kosten hooger worden dan bij betalingen via den rijksdienst;

c. de kosten zijn hooger dan bij den rijksdienst, omdat het grootere aantal posten van den gecentraliseerden dienst leidt tot meer gerationaliseerde werkwijzen;

d. de gemeentelijke diensten doen den rijksdienst concurrentie aan.

) Zie de artikelenreeks van J. C de Bruijn, Gemeentegiro en rijksgiro in Financieel overheidsbeheer, jaargang 1929.