is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

272

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

Rekeningen takken van dienst.

Verder hebben de bedoelde kolommen misschien het nut, dat daardoor eenigermate wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren, welke een zuivere kasboekhouding aankleven. Het saldo van eenig hoofdstuk toch krijgt een wat grootere waarde, indien daarbij op de bedragen in de hier besproken kolommen wordt gelet.

Met betrekking tot de takken van dienst, aangewezen ingevolge art. 252 der gemeentewet, doen burgemeester en wethouders telken jare, binnen den bij verordening door den raad te bepalen termijn, aan dezen verantwoording van het gevoerde beheer in het afgeloopen dienstjaar, onder overlegging van een rekening met de daarbij behoorende toelichtende bescheiden. Van deze rekening moeten de cijfers door een buiten den tak van dienst staanden boekhoudkundige, door den raad aan te wijzen, deugdelijk zijn verklaard1).

Volgens de rekeningsvoorschriften 1931 moet de rekening van eiken tak van dienst bestaan uit zes verschillende stukken, te weten:

a. een rekening van lasten en baten over het rekeningsjaar;

b. een rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven over het rekeningsjaar;

c. een balans van de bezittingen en schulden van den tak van dienst per het einde van het jaar, waarover de rekening loopt;

d. een overzicht tot toelichting van de balans, aangevende de vermeerderingen en de verminderingen, welke de verschillende bezittingen door uitbreiding en verbetering eenerzijds en door afschrijving anderzijds hebben ondergaan;

e. een staat, aangevende:

1°. het kapitaal volgens de vorige balans; 2°. de vermeerdering, welke dit kapitaal door opnemingen heeft ondergaan; en

3°. de vermindering, welke door aflossing heeft plaats gehad; ƒ. een inventaris der op het einde van het jaar, waarover de rekening loopt, aanwezige goederen. Ter toelichting van de rekening moet worden overgelegd een

*) Het is onjuist, dat het voorschrift van deugdelijk-verklaring der cijfers niet geldt ten aanzien van de gemeenterekening.