is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324

BIJLAGEN

vlakte slechts voor de helft, naar boven afgerond op tientallen m!, wordt berekend.

Ook indien in een installatie geen stroom wordt of k&n worden verbruikt, is het vaste bedrag verschuldigd.

Dit tarief geldt voor éénzelfden verbruiker en éénzelfde perceel voor ten minste 12 maanden en wordt geacht telkens met één jaar te zijn verlengd, als het niet een maand van tevoren schriftelijk is opgezegd. Slechts in bijzondere gevallen, als verhuizing of overlijden, kan tusschentijds worden opgezegd.

b. Muntinstallaties in woonhuizen.

Het tarief, onder E a vermeld, kan ook op muntinstallaties worden toegepast onder dezelfde voorwaarden, met dien verstande, dat het vaste bedrag wordt verhoogd met een vergoeding bedragende: voor install. van I tot en met 3 lichtp. per maand. . / 0,15

4 „ „ „ 6 0,25

7 „ „ „ 10 „ „ „ . . „ 0,40

,. boven 10 „ „ „ . . „ 0,60

Als lichtpunten worden alleen die in rekening gebracht, welke door de gemeente voor haar rekening zijn aangelegd; stopcontacten worden als lichtpunten berekend.

De bovenbedoelde vergoeding is ook verschuldigd, indien in een installatie geen stroom wordt of kan worden verbruikt.

c. Eigen- en muntinstallaties in perceelen, geen of niet uitsluitend woonhuizen zijnde.

In gevallen, ter beoordeeling van de directie, kunnen voor winkels, hotels, kantoren enz., in het algemeen voor die installaties, welke niet voor een der tarieven B. en C. in aanmerking komen, na verkregen machtiging van burgemeester en wethouders, vastrechtcontracten worden afgesloten, mits het jaarverbruik in een dergelijke installatie een door burgemeester en wethouders te bepalen minimum bedraagt. Het te betalen vaste bedrag per maand wordt voor elke installatie afzonderlijk en in verband daarmede vastgesteld; de prijs per kWh bedraagt ten minste 4 cent.

F. Verwarmingstarief.

Voor toepassing van electrischen stroom, uitsluitend voor ver-